แบบฟอร์ม/เอกสาร

แบบฟอร์ม/เอกสาร : คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ : มหาวิทยาลัยพะเยา

แบบฟอร์ม/เอกสาร หน่วยงาน วันที่อัพเดท อัพเดทโดย
  คำร้องทั่วไป - 2020-12-24 15:33:13 siripong.pa
  คำแนะนำการเขียนหนังสือรับรองรายได้ (สำหรับผู้ปกครอง) - 2020-12-24 15:32:49 siripong.pa
  ข้อควรทราบและแนวปฏิบัติสำหรับนิสิตใหม่ - 2020-12-24 15:11:39 siripong.pa
  ใบลานิสิต - 2020-12-24 14:58:47 siripong.pa
  ใบมอบฉันทะ - 2020-12-24 14:58:21 siripong.pa
  แบบฟอร์มการขอใช้ห้องเรียน - 2020-12-24 13:43:50 siripong.pa
  แบบตอบรับกิจกรรมจิตอาสา - 2020-12-24 13:43:11 siripong.pa
  แบบขอรับความช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล (กรณี เสียอวัยวะ) - 2020-12-24 13:42:22 siripong.pa
  แบบขอรับความช่วยเหลือนิสิตผู้ประสบอุบัติเหตุ (เสียชีวิต) - 2020-12-24 13:41:11 siripong.pa
  แบบขอรับการช่วยเหลือค่ารักษพยาบาลนิสิตผู้ประสบอุบัติเหตุ (บาดเจ็บ) - 2020-12-24 13:37:13 siripong.pa
  แบบขอกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา - 2020-12-24 12:53:28 siripong.pa
  แนวปฏิบัติการยืนยันและการเซ็นเอกสารกู้ยืม กยศ. - 2020-12-24 11:21:28 siripong.pa
  รายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report) ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษา เพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ประจำปีการศึกษา 2562 - 2020-11-17 09:54:07 lalita.ta
  แบบฟอร์มขอใช้ห้องเรียนจัดการเรียนการสอนออนไลน์ 1-63 (AEC) - 2020-07-02 15:04:57 monmorakot.bu
  มพ.กค.06 (รายงานขอซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง) - 2020-06-09 15:11:26 anthika.ja
  มพ.กค.05 (ขอซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง) - 2020-06-09 15:10:51 anthika.ja
  มพ.กค.04 (กรณีเงินสด /โครงการ) - 2020-06-09 15:10:08 anthika.ja
  มพ.กค.03 (รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อ/สั่งจ้าง) - 2020-06-09 15:09:27 anthika.ja
  มพ.กค.02 (รายงานขอซื้อ/จ้าง) - 2020-06-09 15:08:36 anthika.ja
  มพ.กค.01 (ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง) - 2020-06-09 15:07:57 anthika.ja