แบบฟอร์ม/เอกสาร

แบบฟอร์ม/เอกสาร : คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ : มหาวิทยาลัยพะเยา

แบบฟอร์ม/เอกสาร หน่วยงาน วันที่อัพเดท อัพเดทโดย
  โครงการประเพณีแห่ผ้าห่มพระธาตุจอมทอง - 2022-11-07 10:44:48 lalita.ta
  โครงการติดตามความก้าวหน้า ITA - 2022-11-07 10:42:06 lalita.ta
  โครงการอัตลักษณ์สิงห์ - 2022-11-07 10:41:36 lalita.ta
  โครงการคุรุบูชา(ไหว้ครูคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์) - 2022-11-07 10:40:56 lalita.ta
  โครงการเสียงสะท้อนนิสิตคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ - 2022-11-07 10:40:13 lalita.ta
  โครงการเสวนาวิจัยรัฐศาสตร์ - 2022-11-07 10:39:17 lalita.ta
  โครงการสื่อสิงห์กว๊าน - 2022-11-07 10:28:50 lalita.ta
  โครงการสานสัมพันธ์พี่น้องรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ - 2022-11-07 10:27:45 lalita.ta
  โครงการสานสัมพันธ์น้องพี่ รป.ม. - 2022-11-07 10:26:58 lalita.ta
  โครงการสัมมนาวิชาการด้านรัฐศาสสตร์และสังคมศาสตร์ - 2022-11-07 10:26:10 lalita.ta
  โครงการส่งเสริมกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ - 2022-11-07 10:24:47 lalita.ta
  โครงการส่งเสริมการตีพิมพ์ระดับนานาชาติ - 2022-11-07 10:23:41 lalita.ta
  โครงการน้องยินดีพี่รับปริญญา - 2022-11-07 10:23:06 lalita.ta
  โครงการรัฐศาสตร์ ม.พะเยา เราจะผ่านโควิดไปด้วยกัน - 2022-11-07 10:22:32 lalita.ta
  โครงการพิราบขาวเหิรฟ้า สิงหรากู่คำราม ปีที่ 5 - 2022-11-07 10:21:54 lalita.ta
  โครงการพัฒนาเส้นทางอาชีพของอาจารย์ประจำหลักสูตร รป.บ. - 2022-11-07 10:21:00 lalita.ta
  โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำนิสิต - 2022-11-07 10:17:56 lalita.ta
  โครงการพัฒนายุทธศาสตร์หลักสูตร - 2022-11-07 10:15:08 lalita.ta
  โครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้นิสิต - 2022-11-07 10:14:03 lalita.ta
  โครงการพัฒนาจัดการเรียนการสอน - 2022-11-07 10:13:04 lalita.ta