01

หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต

Bachelor of Political Science Program

หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต เป็นศาสตร์ด้านการเมืองการปกครอง การบริหาร และการเมือง โลก เพื่อเตรียมคนเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพในระดับท้องถิ่น ประเทศ ประชาคมโลก และเพื่อตอบสนอง เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) และการพัฒนาเชิงพื้นที่”

ข้อมูลหลักสูตร คู่มือนิสิต คณาจารย์
02

อาชีพเมื่อสำเร็จการศึกษา

  •  ข้าราชการประจำในหน่วยงานภาครัฐต่าง ๆ เช่น เจ้าพนักงานปกครอง เจ้าหน้าที่ บริหารงานทั่วไป เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน นักวิชาการหรือนักวิจัยทางสังคมศาสตร์ของ สถาบันต่าง ๆ
  •  เจ้าหน้าที่งานธุรการ งานบุคลากร เจ้าหน้าที่วิเคราะห์อัตราก าลัง หัวหน้า/ผู้ช่วยผู้จัดการ โครงการของเอกชน เช่น บริษัทห้างร้าน โรงแรม สายการบิน ธนาคาร
  •  พนักงานในองค์กรพัฒนาเอกชนด้านสังคมศาสตร์
  •  นักวิชาการหรือนักวิจัยทางสังคมศาสตร์ของสถาบันต่าง ๆ
  •  เจ้าหน้าที่ในองค์การระหว่างประเทศ ฯลฯ