แบบฟอร์ม/เอกสาร

แบบฟอร์ม/เอกสาร : คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ : มหาวิทยาลัยพะเยา

แบบฟอร์ม/เอกสาร หน่วยงาน วันที่อัพเดท อัพเดทโดย
  โครงการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับคณะ EdPEx - 2022-11-07 15:18:18 lalita.ta
  โครงการสนับสนุนการดำเนินโครงการ 1 คณะ 1 Signature - 2022-11-07 15:17:29 lalita.ta
  โครงการส่งเสริมและสร้างการเรียนรู้สูุ่ชุมชน - 2022-11-07 15:16:13 lalita.ta
  โครงการส่งเสริมการนำเสนอผลงานนิสิต - 2022-11-07 15:15:39 lalita.ta
  โครงการแรกพบ SPSS (เตรียมความพร้อมด้านวิาการและทักาะการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยของนิสิตชั้นปีที่ 1ประจำปีการศึกษา 2564 - 2022-11-07 15:14:41 lalita.ta
  โครงการพัฒนาเส้นทางอาชีพของอาจารย์ประจำหลักสูตร รป.บ. - 2022-11-07 15:12:08 lalita.ta
  โครงการปรับปรุงหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต - 2022-11-07 15:11:27 lalita.ta
  โครงการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฎิบัติการประจำปีงบประมาณ 2564 - 2022-11-07 15:10:56 lalita.ta
  โครงการวิเคราะห์และจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ - 2022-11-07 15:07:03 lalita.ta
  โครงการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2565 SPSS - 2022-11-07 15:06:18 lalita.ta
  โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำนิสิต - 2022-11-07 15:05:35 lalita.ta
  โครงการจำพราก SPSS (เตรียมความพร้อมนิสิต รหัส 60 สู่โลกการทำงาน) - 2022-11-07 15:05:07 lalita.ta
  โครงการ Green SPSS - 2022-11-07 15:04:17 lalita.ta
  โครงการส่งเสริมการพัฒนาฝึกงานหลักสูตร รบ. - 2022-11-07 11:26:12 lalita.ta
  โครงการจุลสารสิงห์กว๊าน - 2022-11-07 11:24:43 lalita.ta
  โครงการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรประจำปีการศึกษา 2563 - 2022-11-07 11:24:04 lalita.ta
  โครงการสนับสนุนการดำเนินงานโครงการ 1 คณะ 1 Singnature - 2022-11-07 10:55:29 lalita.ta
  โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในลักษณะอื่น - 2022-11-07 10:48:11 lalita.ta
  โครงการส่งเสริมการพัฒนาฝึกงานหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต - 2022-11-07 10:46:48 lalita.ta
  โครงการปัจฉิมนิเทศพิราบขาว สิงห์กว๊าน ประจำปีการศึกาา 2564 - 2022-11-07 10:45:46 lalita.ta