01

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
(การจัดการนวัตกรรมสาธารณะ)

Bachelor of Public Administration Program Public Innovation Management

รัฐประศาสนศาสตร์เป็นศาสตร์แห่งการบรูณาการความรู้ สู่การจัดการนวัตกรรมสาธารณะ ด้วยความคิดเชิงสร้างสรรค์และประยุกต์ใช้ เพื่อการแก้ปัญหาสาธารณะในท้องถิ่นและประเทศอย่างมี คุณธรรมจริยธรรม

ข้อมูลหลักสูตร คู่มือนิสิต คณาจารย์
02

อาชีพเมื่อสำเร็จการศึกษา

  •  ข้าราชการประจำและพนักงานอื่นของรัฐ และ พนักงานรัฐวิสาหกิจ
  •  พนักงานในภาคเอกชน
  •  นักวิชาการหรือนักวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ของสถาบันต่าง ๆ
  •  ผู้ประกอบการทางสังคม เจ้าของวิสาหกิจเพื่อสังคม (social enterprise) หรือทำงานใน เชิงการบริการสาธารณะ (Public Service) ของตัวเอง