รัฐพัฒน์นวัตกรเพื่อชุมชน
หลักสูตรที่เปิดสอน

#รัฐพัฒน์นวัตกรเพื่อชุมชน

อ่านเพิ่มเติม
มุ่งผลิตรัฐพัฒน์นวัตกรเพื่อชุมชน

#น่าอยู่ #น่าเรียน #น่าสนุก

วิสัยทัศน์ คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ (พ.ศ.2566-2569)

"คณะน่าอยู่ น่าเรียน น่าสนุก และมุ่งผลิตรัฐพัฒน์นวัตกรเพื่อชุมชน"
  • น่าอยู่
  • น่าเรียน
  • น่าสนุก
  • รัฐพัฒน์นวัตกรเพื่อชุมชน
อ่านเพิ่มเติม
คณะน่าอยู่ น่าเรียน น่าสนุก และมุ่งผลิตรัฐพัฒน์นวัตกรเพื่อชุมชน
กำหนดการ

ปฎิทินกิจกรรม

กิจกรรม
กิจกรรมที่น่าสนใจ
โครงการ
โครงการตามแผนปฏิบัติการ
บริการวิชาการ
บริการวิชาการ
ก.ย. 2566
โครงการส่งเสริมการตีพิมพ์เพื่อส่งเสริมอาจารย์ประจำหลักสูตร ตามมาตรฐาน กพอ. กิจกรรมที่ 3
โครงการส่งเสริมการตีพิมพ์เพื่อส่งเสริมอาจารย์ประจำหลักสูตร ตามมาตรฐาน กพอ.  กิจกรรมที่ 3
ผศ.ดร.วรรณภา ทองแดง
คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์

โครงการส่งเสริมการตีพิมพ์เพื่อส่งเสริมอาจารย์ประจำหลักสูตร ตามมาตรฐาน กพอ. กิจกรรมที่ 3 อ่านเพิ่มเติม...

ก.ย. 2566
โครงการติดตามความก้าวหน้าโครงการวิจัย
โครงการติดตามความก้าวหน้าโครงการวิจัย
ผศ.ดร.วรรณภา ทองแดง
คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์

โครงการติดตามความก้าวหน้าโครงการวิจัย อ่านเพิ่มเติม...

10 ส.ค. 2566
โครงการเตรียมความพร้อมการประเมินคุณภาพองค์กรเพื่อความเป็นเลิศ (EdPEx) ประจำปีการศึกษา 2565
โครงการเตรียมความพร้อมการประเมินคุณภาพองค์กรเพื่อความเป็นเลิศ (EdPEx) ประจำปีการศึกษา 2565
ดร.ชยานัญ มณีวรรณ
คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์

โครงการเตรียมความพร้อมการประเมินคุณภาพองค์กรเพื่อความเป็นเลิศ (EdPEx) ประจำปีการศึกษา 2565 อ่านเพิ่มเติม...

ส.ค. 2566
30 ส.ค. 2566
โครงการตลาดวิชาการ : การนำเสนอผลงานของนิสิตแต่ละชั้นปี
โครงการตลาดวิชาการ : การนำเสนอผลงานของนิสิตแต่ละชั้นปี
ดร.สุธินี ชุติมากุลทวี
คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์

โครงการตลาดวิชาการ : การนำเสนอผลงานของนิสิตแต่ละชั้นปี อ่านเพิ่มเติม...

ก.ย. 2566
โครงการส่งเสริมการตีพิมพ์เพื่อส่งเสริมอาจารย์ประจำหลักสูตร ตามมาตรฐาน กพอ. กิจกรรมที่ 3
โครงการส่งเสริมการตีพิมพ์เพื่อส่งเสริมอาจารย์ประจำหลักสูตร ตามมาตรฐาน กพอ.  กิจกรรมที่ 3
ผศ.ดร.วรรณภา ทองแดง
คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์

โครงการส่งเสริมการตีพิมพ์เพื่อส่งเสริมอาจารย์ประจำหลักสูตร ตามมาตรฐาน กพอ. กิจกรรมที่ 3 อ่านเพิ่มเติม...

ก.ย. 2566
โครงการส่งเสริมการตีพิมพ์เพื่อส่งเสริมอาจารย์ประจำหลักสูตร ตามมาตรฐาน กพอ. กิจกรรมที่ 2
โครงการส่งเสริมการตีพิมพ์เพื่อส่งเสริมอาจารย์ประจำหลักสูตร ตามมาตรฐาน กพอ.  กิจกรรมที่ 2
ผศ.ดร.วรรณภา ทองแดง
คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์

โครงการส่งเสริมการตีพิมพ์เพื่อส่งเสริมอาจารย์ประจำหลักสูตร ตามมาตรฐาน กพอ. กิจกรรมที่ 2 อ่านเพิ่มเติม...

ก.ย. 2566
โครงการติดตามความก้าวหน้าโครงการวิจัย
โครงการติดตามความก้าวหน้าโครงการวิจัย
ผศ.ดร.วรรณภา ทองแดง
คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์

โครงการติดตามความก้าวหน้าโครงการวิจัย อ่านเพิ่มเติม...

ส.ค. 2566
โครงการจัดทำฐานข้อมูล Big Data คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์
โครงการจัดทำฐานข้อมูล Big Data คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์
ผศ.ดร.วรรณภา ทองแดง
คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์

โครงการจัดทำฐานข้อมูล Big Data คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ อ่านเพิ่มเติม...

23 ส.ค. 2566 
โครงการศึกษาความเป็นไปได้หลักสูตรพัฒนาสังคมออนไลน์
โครงการศึกษาความเป็นไปได้หลักสูตรพัฒนาสังคมออนไลน์
ดร.ณวิญ เสริฐผล
คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์

โครงการศึกษาความเป็นไปได้หลักสูตรพัฒนาสังคมออนไลน์ อ่านเพิ่มเติม...

23 ส.ค. 2566 
โครงการศึกษาความเป็นไปได้หลักสูตรพัฒนาสังคมออนไลน์
โครงการศึกษาความเป็นไปได้หลักสูตรพัฒนาสังคมออนไลน์
ดร.ณวิญ เสริฐผล
คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์

โครงการศึกษาความเป็นไปได้หลักสูตรพัฒนาสังคมออนไลน์ อ่านเพิ่มเติม...

15 ส.ค. 2566 
โครงการพัฒนาทักษะบุคลากรสายวิชาการในการจัดทำผลงานวิชาการเพื่อขอกำหนดตำแหน่ง
โครงการพัฒนาทักษะบุคลากรสายวิชาการในการจัดทำผลงานวิชาการเพื่อขอกำหนดตำแหน่ง
ผศ.ดร.น้ำทิพย์ เสมอเชื้อ
คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์

โครงการพัฒนาทักษะบุคลากรสายวิชาการในการจัดทำผลงานวิชาการเพื่อขอกำหนดตำแหน่ง อ่านเพิ่มเติม...

10 ส.ค. 2566
โครงการเตรียมความพร้อมการประเมินคุณภาพองค์กรเพื่อความเป็นเลิศ (EdPEx) ประจำปีการศึกษา 2565
โครงการเตรียมความพร้อมการประเมินคุณภาพองค์กรเพื่อความเป็นเลิศ (EdPEx) ประจำปีการศึกษา 2565
ดร.ชยานัญ มณีวรรณ
คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์

โครงการเตรียมความพร้อมการประเมินคุณภาพองค์กรเพื่อความเป็นเลิศ (EdPEx) ประจำปีการศึกษา 2565 อ่านเพิ่มเติม...

ส.ค. 2566
30 ส.ค. 2566
โครงการตลาดวิชาการ : การนำเสนอผลงานของนิสิตแต่ละชั้นปี
โครงการตลาดวิชาการ : การนำเสนอผลงานของนิสิตแต่ละชั้นปี
ดร.สุธินี ชุติมากุลทวี
คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์

โครงการตลาดวิชาการ : การนำเสนอผลงานของนิสิตแต่ละชั้นปี อ่านเพิ่มเติม...

กำหนดการ

ข่าวสารและความเคลื่อนไหว!

รัฐพัฒน์นวัตกรเพื่อชุมชน

ข่าวสารและความเคลื่อนไหว
สโมสร & ชมรม

สโมสร & ชมรม

คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ - มหาวิทยาลัยพะเยา