มนตรา พงษ์นิล
คณบดีคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์

โทร.1312 ห้อง B201

ธัญญพัทธ์ มุ่งพัฒนสุนทร
รองคณบดีฝ่ายบริหารและยุทธศาสตร์การพัฒนา

โทร.1311 ห้อง B201

น้ำทิพย์ เสมอเชื้อ
รองคณบดีฝ่ายนวัตกรรมวิชาการ

โทร.1327 ห้อง B203

วรรณภา ทองแดง
รองคณบดีฝ่ายนวัตกรรมบูรณาการเพื่อชุมชน

โทร.1310 ห้อง B201

ณวิญ เสริฐผล
ผู้ช่วยคณบดี

โทร.1319 ห้อง B303

ชยาณัญ มณีวรรณ
ผู้ช่วยคณบดี

โทร.1319 ห้อง B303

สุนทร สุขสราญจิต
ผู้ช่วยคณบดี

โทร.1307 ห้อง B201