ณวิญ เสริฐผล
ประธานหลักสูตร

โทร.1319 ห้อง B303

ธัญญพัทธ์ มุ่งพัฒนสุนทร
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

โทร.1311 ห้อง B201

ชยาณัญ มณีวรรณ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

โทร.1319 ห้อง B303

สาริณีย์ ภาสยะวรรณ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

โทร.# ห้อง B303

มนตรา พงษ์นิล
อาจารย์ประจำหลักสูตร

โทร.1312 ห้อง B201

ณัฏฐิมา มากชู
อาจารย์ประจำหลักสูตร

โทร.# ห้อง B303

ประยงค์ จันทร์แดง
อาจารย์ประจำหลักสูตร

โทร.# ห้อง B304

วรรณภา ทองแดง
อาจารย์ประจำหลักสูตร

โทร.1310 ห้อง B201

พิพัฒน์ ธนากิจ
อาจารย์ประจำหลักสูตร

โทร.# ห้อง B303

อรญา อนุกูล
อาจารย์ประจำหลักสูตร

โทร.# ห้อง B303

ไพรินทร์ ขัดธิพงษ์
อาจารย์ประจำหลักสูตร

โทร.# ห้อง B303