# ปี ประเภท รายการ อ่าน
1 2564 ผลงานวิจัย ระดับชาติ การติดตามผลของผู้สำเร็จการศึกษา หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานโยบายสาธารณะ ตามผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จุฑาทิพ พงษ์ประภาส
2 2564 ผลงานวิจัย ระดับชาติ เครือข่ายท้องถิ่นในการจัดการปัญหาภัยแล้งของพื้นที่จังหวัดพะเยา น้ำทิพย์ เสมอเชื้อ
3 2564 ผลงานวิจัย ระดับชาติ การจัดการความรู้เพื่อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในชุมชนดอยผาหมีวนอุทยานถ้ำหลวง-ขุนน้ำนางนอนจังหวัดเชียงราย น้ำทิพย์ เสมอเชื้อ
4 2564 ผลงานวิจัย ระดับชาติ การขยายตัวของกลุ่มชนชั้นกลางในกิจกรรมการออกกำลังกายและกีฬาบริเวณลานอเนกประสงค์ เทศบาลเมืองพะเยา มนตรา พงษ์นิล
5 2564 ผลงานวิจัย ระดับชาติ ผลกระทบของผู้ประกอบการประเภทร้านอาหารที่ไม่ได้เข้าร่วมโครงการของรัฐ ในเขตเทศบาลตำบลแม่กา จังหวัดพะเยา มนตรา พงษ์นิล
6 2564 ผลงานวิจัย ระดับชาติ การก่อตัวและการปรับตัวของร้านเสื้อผ้ามือสอง ในบริบทการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจของเมืองพะเยา มนตรา พงษ์นิล
7 2564 ผลงานวิจัย ระดับชาติ แนวทางการฟื้นฟูแหล่งน้ำอย่างยั่งยืน ชุมชนริมกว๊านพะเยา ชยาณัญ มณีวรรณ
8 2564 ผลงานวิจัย ระดับชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา : กลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น น้ำทิพย์ เสมอเชื้อ
9 2563 ผลงานวิจัย ระดับชาติ การสื่อสารทางการเมืองในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดพะเยา พ.ศ. 2562 ภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ดารารัตน์ คำเป็ง
10 2563 ผลงานวิจัย ระดับชาติ โครงการศึกษาภาพอนาคตแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงเชิงพื้นที่เพื่อการพัฒนานวัตกรรมเชิงสังคม (Social Foresight) ในพื้นที่จังหวัดพะเยา ฉัตรทิพย์ ชัยฉกรรจ์

แสดง 1 ถึง 10 จากทั้งหมด 57 รายการ