แบบฟอร์ม/เอกสาร

แบบฟอร์ม/เอกสาร : คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ : มหาวิทยาลัยพะเยา

แบบฟอร์ม/เอกสาร หน่วยงาน วันที่อัพเดท อัพเดทโดย
  โครงการเปิดโลกสิงห์ - 2022-11-07 10:11:59 lalita.ta
  โครงการดำเนินการประเมินคุณภาพหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2564 - 2022-11-07 10:11:19 lalita.ta
  โครงการบูรณาการสู่การปฏิบัติเชิงพื้นที่ - 2022-11-07 10:10:04 lalita.ta
  โครงการการนำเสนอผลงานวิชาการของนิสิตพัฒนาสังคมระดับหลักสูตร - 2022-11-07 10:09:12 lalita.ta
  โครงการทำบุญคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ - 2022-11-07 10:08:24 lalita.ta
  โครงการติดตามความก้าวหน้าโครงการทุนวิจัยงบรายได้คณะ - 2022-11-07 10:07:41 lalita.ta
  โครงการตลาดนัดวิชาการหลักสูตร รป.บ. - 2022-11-07 10:06:19 lalita.ta
  โครงการวิเคราะห์และทบทวนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะ - 2022-11-07 10:05:31 lalita.ta
  โครงการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 2566 - 2022-11-07 10:04:48 lalita.ta
  โครงการกิจกรรมนำเสนอผลงานวิชาการของนิสิตสาขาพัฒนาสังคมระดับชาติ - 2022-11-07 10:03:52 lalita.ta
  โครงการ Green SPSS - 2022-11-07 10:02:39 lalita.ta
  โครงการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับคณะ EdPEx - 2022-11-07 10:01:35 lalita.ta
  โครงการส่งเสริมและสร้างการเรียนรู้สู่ชุมชน - 2022-11-07 10:00:41 lalita.ta
  โครงการเตรียมความพร้อมด้านวิชาการและทักษะการใช้ชีวิตกับ SPSS - 2022-11-07 09:59:53 lalita.ta
  โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ - 2022-11-07 09:58:53 lalita.ta
  โครงการ Microsofe Office เพื่อชีวิตการทำงาน - 2022-11-07 09:57:59 lalita.ta
  โครงการสัมมนายุทธศาสตร์และการบริหารหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต - 2022-11-07 09:56:46 lalita.ta
  โครงการรัฐศาสตร์วิชาการ - 2022-11-07 09:54:48 lalita.ta
  โครงการพัฒนาเครือข่ายด้านวิชาการ - 2022-11-07 09:51:28 lalita.ta
  ไฟล์ประกอบ ส่ง สอบนักประชาสัมพันธ์ - 2022-11-04 09:18:07 tanarin.kh