01

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (พัฒนาสังคม)

Bachelor of Arts Program in Social Development

ศาสตร์แห่งการบ่มเพาะนวัตกรสังคม เพื่อน าการเปลี่ยนแปลงสังคมอย่างสร้างสรรค์และยั่งยืน

ข้อมูลหลักสูตร คู่มือนิสิต คณาจารย์
02

อาชีพเมื่อสำเร็จการศึกษา

  • นักวิเคราะห์ (Analyst)
  • เจ้าหน้าที่ ข้าราชการ พนักงานราชการ ในหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ
  • เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานเอกชน ตำแหน่ง นักบริหารงานบุคคล งานธุรการ ผู้บริหารทางด้าน การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Manager)
  • นักพัฒนาสังคมในหน่วยงานภาครัฐ สังกัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
  • ผู้ประสานงาน นักพัฒนา นักบริหารโครงการในองค์กรพัฒนาเอกชน
  • ผู้ประสานงาน นักวิจัย นักวิชาการทางด้านตัวชี้วัดทางสังคม และวัฒนธรรม
  • นักพัฒนา (Development Worker) ในชุมชนและท้องถิ่นในหน่วยงานภาครัฐ สังกัดกระทรวง มหาดไทย
  • บุคลากรทางการศึกษา ครู อาจารย์ กรณีเป็นผู้สอนในโรงเรียนต้องศึกษาหลักสูตร ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู (ป.บัณฑิต) เพิ่มเติม หรือศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา (พัฒนาสังคมคู่ขนานศึกษาศาสตร์)
  • นักวิชาการวัฒนธรรม นักวิจัยทางวัฒนธรรม นักพัฒนาที่ท างานด้านวัฒนธรรม นักพัฒนาแหล่งเรียนรู้หรือพิพิธภัณฑ์ศึกษาที่ท างานในหน่วยงานของรัฐ