แบบฟอร์ม/เอกสาร

แบบฟอร์ม/เอกสาร : คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ : มหาวิทยาลัยพะเยา

แบบฟอร์ม/เอกสาร หน่วยงาน วันที่อัพเดท อัพเดทโดย
  แบบฟอร์มอุทธรณ์ร้องทุกข์นิสิต คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ - 2021-03-12 11:00:59 siripong.pa
  แบบฟอร์มให้คำปรึกษานิสิต - 2021-03-12 10:59:49 siripong.pa
  สมุดบันทึกกิจกรรมจิตอาสา (สำหรับผู้กู้ กยศ.) - 2020-12-24 15:34:09 siripong.pa
  คำร้องทั่วไป - 2020-12-24 15:33:13 siripong.pa
  คำแนะนำการเขียนหนังสือรับรองรายได้ (สำหรับผู้ปกครอง) - 2020-12-24 15:32:49 siripong.pa
  ข้อควรทราบและแนวปฏิบัติสำหรับนิสิตใหม่ - 2020-12-24 15:11:39 siripong.pa
  ใบลานิสิต - 2020-12-24 14:58:47 siripong.pa
  ใบมอบฉันทะ - 2020-12-24 14:58:21 siripong.pa
  แบบฟอร์มการขอใช้ห้องเรียน - 2020-12-24 13:43:50 siripong.pa
  แบบตอบรับกิจกรรมจิตอาสา - 2020-12-24 13:43:11 siripong.pa
  แบบขอรับความช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล (กรณี เสียอวัยวะ) - 2020-12-24 13:42:22 siripong.pa
  แบบขอรับความช่วยเหลือนิสิตผู้ประสบอุบัติเหตุ (เสียชีวิต) - 2020-12-24 13:41:11 siripong.pa
  แบบขอรับการช่วยเหลือค่ารักษพยาบาลนิสิตผู้ประสบอุบัติเหตุ (บาดเจ็บ) - 2020-12-24 13:37:13 siripong.pa
  แบบขอกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา - 2020-12-24 12:53:28 siripong.pa
  แนวปฏิบัติการยืนยันและการเซ็นเอกสารกู้ยืม กยศ. - 2020-12-24 11:21:28 siripong.pa
  ไฟล์ข้อเสนอโครงการ (บผ.3) - 2020-12-02 10:50:00 lalita.ta
  รายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report) ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษา เพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ประจำปีการศึกษา 2562 - 2020-11-17 09:54:07 lalita.ta
  รายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report) ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษา เพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ประจำปีการศึกษา 2562 - 2020-11-17 09:54:07 lalita.ta
  คู่มือการใช้งานระบบ e-budget - 2020-11-12 13:24:22 lalita.ta
  แผนปฏิบัติการ คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2020-11-10 14:22:24 lalita.ta