แบบฟอร์ม/เอกสาร

แบบฟอร์ม/เอกสาร : คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ : มหาวิทยาลัยพะเยา

แบบฟอร์ม/เอกสาร หน่วยงาน วันที่อัพเดท อัพเดทโดย
  แบบฟอร์มการขอใช้รถตู้คณะรัฐศาสตร์ฯ - 2022-09-06 15:48:08 duangkhae.ph
  สรุปโครงการเชื่อมสัมพันธ์และแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับมหาวิทยาลัยคู่เทียบ - 2022-08-18 11:11:10 lalita.ta
  โครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ รป.ม. - 2022-08-18 11:09:16 lalita.ta
  โครงการเครือข่ายนิสิตสัมพันธ์ - 2022-08-18 11:08:34 lalita.ta
  โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้บริหารงาน Budget และปัญหาในการดำเนินงาน - 2022-08-18 11:07:54 lalita.ta
  โครงการพัมนาเครือข่ายด้านวิชาการ - 2022-08-18 11:06:58 lalita.ta
  โครงการเสริมสร้างแนวคิดพื้นฐานการคิดเชิงออกแบบ Desing Thinking - 2022-08-18 11:06:21 lalita.ta
  โครงการสัมมนาฝึกงาน ปัจฉิมนิเทศ - 2022-08-18 11:05:20 lalita.ta
  โครงการประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 8 - 2022-08-18 11:04:36 lalita.ta
  รายงานประจำปี 2564 - 2022-08-08 10:43:14 lalita.ta
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปี 2565-2569 - 2022-08-08 10:41:00 lalita.ta
  โครงการ Get to Know - 2022-07-19 11:32:07 lalita.ta
  โครงการพัฒนาหลักสูตรศิลปบัณฑิต (พัฒนาสังคม) - 2022-07-19 11:31:26 lalita.ta
  แบบฟอร์มขอรับการประเมินการสอนและเอกสารฯ ที่ใช้ประเมินผลการสอน เพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ - 2022-06-22 15:49:15 chaiwat.cho
  แบบฟอร์มขออนุมัติเดินทางไปปฏิบัติงานโดยไม่ขอเบิกค่าใช้จ่าย - 2022-05-10 14:06:17 chaiwat.cho
  ผู้ประสานงานโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 - 2022-03-24 13:57:01 lalita.ta
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะรัฐศาสตร์แและสังคมศาสตร์ ปี 2563 - 2567 - 2022-03-24 13:50:33 lalita.ta
  แผนยุทธศาสตร์และการพัฒนาคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปี 2564 - 2570 - 2022-03-24 13:50:12 lalita.ta
  แผนกลยุทธ์คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปี 2558 - 2561 - 2022-03-24 13:44:52 lalita.ta
  รายงานผลการดำเนินงานปีงบประมาณ 2564 - 2022-03-24 13:42:17 lalita.ta