NEW/ACTIVITY

NEW/ACTIVITY : SCHOOL OF POLITICAL AND SOCIAL SCIENCE : UNIVERSITY OF PHAYAO

ภาพหัวข้อข่าว ข่าวกิจกรรม/โครงการ ส่วน/หน่วยงาน วันที่อัพเดท อัพเดทโดย
  โครงการ นวัตสมรรถนะสำหรับองค์การท้องถิ่นแห่งนวัตกรรม (Innovative Competence Approach for Local Public Innovation) - 2020-12-03 14:28:58 tanarin.kh
  แอพพลิเคชั่นบริการคำปรึกษาสำหรับการจัดสวัสดิการสังคมเฉพาะบุคคลแก่แรงงานนอกระบบ - 2020-10-14 09:59:17 tanarin.kh
  คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ เนื่องในวันมหาปวารณาออกพรรษา ประจำปี 2563 - 2020-10-14 09:57:20 tanarin.kh
  โครงการต้นแบบการเสริมสร้างศักยภาพผู้ประกอบการทางสังคมโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (หน่วยการเรียนรู้ 15 ชั่วโมง) - 2020-10-12 16:04:45 tanarin.kh
  คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ดำเนินโครงการ “พัฒนาศักยภาพบุคลากรคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์” กิจกรรมที่ 3 (จัดทำแผนการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุน) - 2020-09-14 11:51:39 tanarin.kh
  หลักสูตรผู้ประกอบกิจการสาธารณะที่รอบรู้เพื่อการจัดการท้องถิ่นด้วยนวัตกรรม (รุ่นที่ 1) กิจกรรมการเรียนรู้ที่ 1 : การสร้างสรรค์นวัตกรรมสาธารณะ เพื่อการจัดการปกครองท้องถิ่นในศตวรรษที่ 21 - 2020-09-03 11:45:34 tanarin.kh
  คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดดำเนินโครงการสำรวจสถานการณ์และการพัฒนาหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต (กิจกรรมที่ 1 สำรวจสถานการณ์และหาคู่เทียบหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต) - 2020-08-24 11:39:40 tanarin.kh
  คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร - 2020-08-24 11:38:09 tanarin.kh
  คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ ดำเนินโครงการด้านการจัดการสวัสดิการ ร่วมกับ สถาบันการจัดการการเงินบ้านเวียง - 2020-08-11 13:44:50 tanarin.kh
  ผศ.มนตรา พงษ์นิล ได้รับคัดเลือกให้เป็นบุคลากรดีเด่น สายวิชาการ ประจำปี พ.ศ. 2563 สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ บุคลากรดีเด่น มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปี พ.ศ.2563 - 2020-07-20 10:53:42 tanarin.kh
  คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกิจกรรม วันสถาปนามหาวิทยาลัยพะเยา ครบรอบ 10 ปี ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช มหาวิทยาลัยพะเยา - 2020-07-20 10:51:08 tanarin.kh
  คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ดำเนินโครงการพัฒนาและจัดทำแผนคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ - 2020-07-20 10:47:51 tanarin.kh
  คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมพิธีเปิดนิทรรศการ ๑๐ ปีมหาวิทยาลัยสร้างปัญญา เพื่อนวัตกรรมชุมชน สู่สากล ๑ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยพะเยา - 2020-07-17 09:04:51 tanarin.kh
  คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ดำเนินกิจกรรมปฐมนิเทศนิสิต ประจำปีการศึกษา 2563 ในรูปแบบออนไลน์ Facebook Live - 2020-06-25 14:47:27 tanarin.kh
  คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้ร่วมทำบันทึกข้อตกลง ในโครงการวิจัยเรื่องการพัฒนาชุมชนนวัตกรรมผ่านการร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรมดิจิทัล สำหรับจัดสวัสดิการสังคมเฉพาะบุคคล กับนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลเวียง อำเภอเชียงคำ และตัวแทน สถาบันการจัดการการเงินชุมชน - 2020-06-23 11:24:52 tanarin.kh