NEW/ACTIVITY

NEW/ACTIVITY : SCHOOL OF POLITICAL AND SOCIAL SCIENCE : UNIVERSITY OF PHAYAO

ภาพหัวข้อข่าว ข่าวกิจกรรม/โครงการ ส่วน/หน่วยงาน วันที่อัพเดท อัพเดทโดย
  คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกิจกรรม “ข่วงผญ๋า”หรือ“ลานองค์ความรู้” ที่จัดขึ้นโดยทางศูนย์การเรียนรู้ผู้สูงวัยวัดแม่กาห้วยเคียน - 2019-07-12 16:52:38 tanarin.kh
  หน่วยกิจการนิสิตและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม พร้อมด้วยสโมสรนิสิต คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมจัดกิจกรรม “ตานตุงหลวง บวงสรวงพระพุทธภุชคารักษ์” - 2019-07-11 09:44:10 tanarin.kh
  หน่วยกิจการนิสิตและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม พร้อมด้วยสโมสรนิสิตคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมจัดกิจกรรมต้อนรับนิสิตใหม่ประจำปีการศึกษา 2562 - 2019-07-09 17:50:37 tanarin.kh
  คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดดำเนินโครงการปฐมนิเทศ-เตรียมความพร้อมนิสิตก่อนเข้าเรียนมหาวิทยาลัย (Pre-U) ประจำปีการศึกษา 2562 - 2019-07-04 15:55:32 tanarin.kh
  คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดกิจกรรม “จิตอาสาพัฒนาอาราม เฉลิมพระเกียรติ” - 2019-07-02 15:41:50 tanarin.kh
  คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ดำเนินโครงการ พัฒนาศักยภาพบุคลากรประจำปี และโครงการสัมมนาคณาจารย์ - 2019-06-28 14:10:41 tanarin.kh
  คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ ดำเนินกิจกรรมผู้บริหารพบผู้ปกครองนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 - 2019-06-28 09:20:17 tanarin.kh
  คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการ “นำเสนอผลงานนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา” - 2019-06-14 14:48:23 tanarin.kh
  คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการ “การสำรวจสถานการณ์และทิศทางของหลักสูตรด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ของมหาวิทยาลัยในประเทศและต่างประเทศ” - 2019-06-14 14:42:00 tanarin.kh
  คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดดำเนินโครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพสำหรับนักพัฒนา-นักปกครอง (กิจกรรมที่ 7 การปัจฉิมนิเทศสหกิจศึกษาและการฝึกงาน) - 2019-06-14 14:33:09 tanarin.kh
  นิสิตสาขาวิชาพัฒนาสังคม คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 กลุ่มสังคมศาสตร์ ในชื่อโครงการ "เครื่องออกกำลังกายสำหรับผู้สูงอายุจากสิ่งของเหลือใช้” โครงการนิทรรศการโครงงานนิสิต ครั้งที่ 8 มหาวิทยาลัยพะเยา - 2019-05-21 10:12:40 tanarin.kh
  คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมโครงการการประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายการศึกษา วิจัยและความสัมพันธ์ทางวิชาการ ด้านรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ (PSPARN) ครั้งที่ 3 - 2019-05-21 10:07:22 tanarin.kh
  นิสิตสาขาวิชาพัฒนาสังคม คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วม “อบรมเชิงปฏิบัติการการผลิตสื่อ” - 2019-05-17 15:42:14 tanarin.kh
  คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมงาน “สืบฮีต โตยฮอย ป๋าเวณี ปี๋ใหม่เมือง ม.พะเยา” ประจำปี 2562 - 2019-04-24 10:22:41 tanarin.kh
  หน่วยศึกษาและพัฒนานวัตกรรมท้องถิ่น คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกับมูลนิธิฮันส์ ไซเดล (Hanns Seidel Foundation) สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี จัดโครงการ โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำเยาวชนเพื่อการพัฒนาประชาธิปไตยท้องถิ่น รุ่นที่ 4 หัวข้อ พลเมืองท้องถิ่น สู่พลโลก - 2019-04-24 10:12:50 tanarin.kh