NEW/ACTIVITY

NEW/ACTIVITY : SCHOOL OF POLITICAL AND SOCIAL SCIENCE : UNIVERSITY OF PHAYAO

ภาพหัวข้อข่าว ข่าวกิจกรรม/โครงการ ส่วน/หน่วยงาน วันที่อัพเดท อัพเดทโดย
  คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการ เทคนิคการเขียนประเมินค่างาน (กิจกรรมที่ 1) ในหัวข้อ องค์ประกอบและเทคนิคในการเขียนประเมินค่างาน - 2022-01-14 15:33:13 tanarin.kh
  คณบดีคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์พร้อมผู้บริหารคณะ ร่วมต้อนรับศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ ในกิจกรรม LLC สัญจร ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายศูนย์การเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning Center) - 2022-01-14 15:10:01 tanarin.kh
  คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดนิทรรศการ ของลำของดี 4 ตำบล - โครงการการส่งเสริมสวัสดิการสังคมแบบบูรณาการด้วยข้อมูลองค์รวมระดับตำบล - 2022-01-14 14:14:46 tanarin.kh
  คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ดำเนินโครงการถอดบทเรียนการบริการชุมชนของคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ และเป็นเจ้าภาพสภากาแฟสัญจร แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์สร้างปัญญา นำสังคมสู่นวัตกรรม - 2021-12-24 11:08:02 tanarin.kh
  คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ดำเนินโครงการเสียงสะท้อนจากนิสิตคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Zoom - 2021-11-30 15:01:09 tanarin.kh
  ลงนามบันทึกข้อตกลงการทำงานร่วมกันและการสนับสนุน สำหรับปี พ.ศ. 2564 ระหว่างมูลนิธิฮันส์ไซเดล และคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ - 2021-09-30 11:58:47 tanarin.kh
  คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ของแสดงความยินดีกับ “ศูนย์พุฒิภัทร” และ "มีสิทธิแอพลิเคชั่น" ได้รับรางวัลระดับ Bronze (learning Space) ประจำปี พ.ศ. 2564 - 2021-09-14 11:19:04 tanarin.kh
  คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการ พัฒนาศักยภาพบุคลากรคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ (กิจกรรมที่ 3) - 2021-09-02 10:38:25 tanarin.kh
  คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ดำเนินโครงการเสริมสร้างและส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมให้ยั่งยืน ข่วงวัฒนธรรมมีชีวิต - 2021-09-02 10:21:39 tanarin.kh
  คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมอบรม ดำเนินการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ - 2021-09-01 14:00:03 tanarin.kh
  คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานิสิตนักศึกษาอย่างยั่งยืน (UP IDENTITY FESTIVAL) - 2021-08-09 16:29:00 tanarin.kh
  คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ดำเนินโครงการ ศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านเครือข่ายศิษย์เก่า - 2021-08-09 16:28:51 tanarin.kh
  หน่วยกิจการนิสิตและสโมสรนิสิต คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำนิสิต - 2021-08-09 16:25:06 tanarin.kh
  คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ ดำเนินโครงการ กิจกรรมที่ 5 “การพัฒนาอาชีพใหม่ฯ (การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อยกระดับอาชีพและเศรษฐกิจในพื้นที่)” ณ ตำบลสบบง - 2021-08-03 10:39:28 tanarin.kh
  คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ ดำเนินโครงการ กิจกรรมที่ 5 “การพัฒนาอาชีพใหม่ฯ (การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อยกระดับอาชีพและเศรษฐกิจในพื้นที่)” ณ ตำบลงิม - 2021-08-03 10:38:23 tanarin.kh