NEW/ACTIVITY

NEW/ACTIVITY : SCHOOL OF POLITICAL AND SOCIAL SCIENCE : UNIVERSITY OF PHAYAO

ภาพหัวข้อข่าว ข่าวกิจกรรม/โครงการ ส่วน/หน่วยงาน วันที่อัพเดท อัพเดทโดย
  คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการระดับชาติด้านรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ “ท้องถิ่นในจินตนาการ :ความเข้มแข็งจากฐานรากเพื่อการพัฒนาประเทศสู่สหัสวรรษใหม่” ณ โรงแรมสยามออเรียนทัล หาดใหญ่ สงขลา - 2020-03-17 12:47:02 tanarin.kh
  คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ดำเนินโครงการติดตามความก้าวหน้าโครงการวิจัยทุนรายได้ คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ กิจกรรมที่ 2 ศาสตร์ทางสังคมศาสตร์ - 2020-03-17 10:19:09 tanarin.kh
  รายวิชาการศึกษาและส่งเสริมศักยภาพผู้ด้อยโอกาส หลักสูตรศิลปศาสตร (สาขาวิชาพัฒนาสังคม) ชั้นปีที่ 3 คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดกิจกรรมโครงการศึกษาดูงาน ณ มูลนิธินิมิตใหม่เพื่อชีวิต - 2020-03-17 10:15:59 tanarin.kh
  คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมโครงการ “ประเพณีแห่ผ้าห่มพระธาตุจอมทอง” ครั้งที่ 5 โดยความร่วมมือระหว่างคณะศิลปศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ และวิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา - 2020-03-10 16:31:32 tanarin.kh
  คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ดำเนินโครงการ “พัฒนาผลงานวิจัยสู่การตีพิมพ์ระดับนานาชาติ” คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ - 2020-03-02 13:59:37 tanarin.kh
  คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ ดำเนินการฝึกซ้อมและเตรียมความพร้อมเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2561 - 2020-02-26 10:39:42 tanarin.kh
  คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการ Step Up Postgraduates Scheme รหัสโครงการ 634101045 (กิจกรรมที่ 3 จิตอาสา สานสัมพันธ์น้องพี่) - 2020-02-26 10:37:38 tanarin.kh
  คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.พะเยา ดำเนินโครงการข่วงผญ๋า อู้จ๋า ประสา SPSS (กิจกรรมที่ 1 การอบรมเสริมสร้างความรู้ด้านการเข้าสู่อาจารย์มืออาชีพ UP-PSF) - 2020-02-25 10:00:35 tanarin.kh
  คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ดำเนินโครงการติดตามความก้าวหน้าโครงการวิจัยทุนรายได้ คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ “ผญ๋าพะเยา” - 2020-02-25 09:58:35 tanarin.kh
  หน่วยกิจการนิสิต และสโมสรนิสิตคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ดำเนินโครงการส่งเสริมและพัฒนานิสิต กิจกรรมที่ 1 รัฐ-พัฒสัมพันธ์สร้างการเรียนรู้สู่ชุมชน ณ โรงเรียนริมวัง 2 ตำบลป่าหุ่ง อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย - 2020-02-03 16:41:19 tanarin.kh
  คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการ Step Up Postgraduates Scheme กิจกรรมที่ 2 MPA เสวนาวิชาการ - 2020-01-30 16:57:22 tanarin.kh
  คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา รายงานความก้าวหน้าโครงการ 1 คณะ 1 โมเดล (เศรฐกิจสีเขียว) ต่อคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพสู่ความสำเร็จโครงการ 1 คณะ 1 โมเดล (MAI) - 2020-01-30 16:54:29 tanarin.kh
  คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการ Step Up Postgraduates Scheme (กิจกรรมที่ 1 แลกเปลี่ยนเรียนรู้นอกรั้ว UP) - 2020-01-30 16:48:54 tanarin.kh
  คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ เข้าร่วมงาน “ฮ่วมบุญ ขึ้นปี๋ใหม่ ฮ้อยดวงใจ จาว ม.พะเยา” โครงการทำบุญเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2563 - 2020-01-14 14:57:31 tanarin.kh
  คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ เข้าโครงการ Meeting of the Mind ปีที่ 10 ภายใต้แนวคิด UP Fancy Night 2020 - 2020-01-14 14:56:18 tanarin.kh