NEW/ACTIVITY

NEW/ACTIVITY : SCHOOL OF POLITICAL AND SOCIAL SCIENCE : UNIVERSITY OF PHAYAO

ภาพหัวข้อข่าว ข่าวกิจกรรม/โครงการ ส่วน/หน่วยงาน วันที่อัพเดท อัพเดทโดย
  คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ เข้าร่วมอบรมระบุประเด็นปัญหาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมในสำนักงาน เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับรับการประเมินสำนักงานสีเขียว 2565 - 2022-05-30 09:16:07 tanarin.kh
  คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ ดำเนินการฝึกซ้อมและเตรียมความพร้อมเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2563 - 2022-05-02 10:56:12 tanarin.kh
  คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ดำเนินโครงการประเพณีแห่ผ้าห่มพระธาตุจอมทอง ประจำปี 2565 - 2022-03-23 10:47:43 tanarin.kh
  คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมพิธีตักน้ำอ่างหลวง สรงองค์พระธาตุจอมทอง ประเพณีแห่ผ้าห่มพระธาตุจอมทอง 2565 - 2022-03-18 13:20:24 tanarin.kh
  บุคลากรคณะรัฐศาสตร์เข้าร่วมประชุมสัมมนาเพื่อชี้แจงทำความเข้าใจกับผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาเกี่ยวกับ ประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง แนวปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา และแนวปฏิบัติตามหลักความรับผิดชอบต่อสังคม หลักเสรีภาพทางวิชาการ หลักความเป็นอิสระ และหลักความเสมอภาค - 2022-03-11 13:57:05 tanarin.kh
  ประชุมหารือแนวทางความร่วมมือในการจัดกิจกรรมการพัฒนาเชิงพื้นที่ โดยคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมกับห้องปฏิบัติการนโยบายประเทศไทย สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ - 2022-03-10 14:54:35 tanarin.kh
  คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เชิญชวนบุคลากร ร่วมประชุมสัมนาฯ การปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา หลักความรับผิดชอบต่อสังคม หลักเสรีภาพ หลักความเป็นอิสระ และหลักความเสมอภาค โดย อว. - 2022-03-03 11:50:10 tanarin.kh
  คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ ดำเนินการฝึกซ้อมและเตรียมความพร้อมเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2562 - 2022-02-23 13:56:23 tanarin.kh
  คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดกิจกรรม SPSS - NO CORRUPTION - 2022-02-23 13:18:35 tanarin.kh
  คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดงานทำบุญคณะฯประจำปี 2565 - 2022-02-10 10:33:51 tanarin.kh
  คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมรณรงค์ต่อต้านการทุจริต เพื่อมุ่งเป็นองค์กรที่บริหารงานด้วย ความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ - 2022-02-10 10:33:45 tanarin.kh
  การประชุมสร้างความร่วมมือและเครือข่ายการวิจัย คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกับ ห้องปฏิบัติการนโยบายประเทศไทย (TP Lab) และ โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) - 2022-02-04 10:14:28 tanarin.kh
  คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะ เนื่องในวันยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2565 - 2022-02-04 10:10:40 tanarin.kh
  คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกับ มูลนิธิฮันส์ไซเดล ประเทศไทย ดำเนินโครงการ The Winter Camps : Harvesting Democracy ค่ายฤดูหนาว เก็บเกี่ยวประชาธิปไตย - 2022-01-18 10:40:18 tanarin.kh
  คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการ เทคนิคการเขียนประเมินค่างาน (กิจกรรมที่ 1) ในหัวข้อ องค์ประกอบและเทคนิคในการเขียนประเมินค่างาน - 2022-01-14 15:33:13 tanarin.kh