NEW/ACTIVITY

NEW/ACTIVITY : SCHOOL OF POLITICAL AND SOCIAL SCIENCE : UNIVERSITY OF PHAYAO

ภาพหัวข้อข่าว ข่าวกิจกรรม/โครงการ ส่วน/หน่วยงาน วันที่อัพเดท อัพเดทโดย
  หน่วยศึกษาและพัฒนานวัตกรรมท้องถิ่น คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกับมูลนิธิฮันส์ ไซเดลสหพันธ์สาธารณะรัฐเยอรนี ดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการทางสังคม ครั้งที่ 2 - 2019-08-22 10:31:44 tanarin.kh
  คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ เข้าร่วมแนะแนวสัญจร ปีการศึกษา 2563 ในโครงการผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา พบผู้บริหารสถานศึกษาและครูแนะแนว - 2019-08-21 18:19:03 tanarin.kh
  คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดงานทำบุญครบรอบ 5 ปี คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ - 2019-08-21 18:18:04 tanarin.kh
  คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดงานสัมมนาวิชาการด้านรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ สัมมนารัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์วิชาการ “คนเล็กในโลกที่แปรปรวน” เนื่องในโอกาสครบรอบ 5 ปี คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ - 2019-08-21 18:12:31 tanarin.kh
  คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี - 2019-08-20 16:31:23 tanarin.kh
  คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ดำเนินการจัดโครงการกิจกรรมเสริมสร้างพัฒนานิสิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ - 2019-08-07 11:25:25 tanarin.kh
  คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมจัดนิทรรศการ UP Open House 2019 - 2019-08-05 09:51:01 tanarin.kh
  คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดประเมินคุณภาพการศึกษาคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ จำนวน 3 หลักสูตร - 2019-08-02 17:11:20 tanarin.kh
  คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการ “รับน้อง-ฉลองพี่ สุขขี SPSS” - 2019-08-02 17:04:55 tanarin.kh
  คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมโครงการ สัปดาห์จิตอาสา เราทำดีด้วยหัวใจ - 2019-08-02 16:59:38 tanarin.kh
  หน่วยกิจการนิสิตและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม พร้อมด้วยสโมสรนิสิต ได้จัดดำเนินโครงการคุรุปูจา ไหว้สา ปารมี(ไหว้ครูคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์) ประจำปีการศึกษา 2562 - 2019-08-02 16:50:00 tanarin.kh
  คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการ กาดมั่วการเมือง - 2019-08-02 16:32:13 tanarin.kh
  คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมงานสถาปนามหาวิทยาลัย เนื่องในวาระครบรอบ 9 ปี ครบรอบวันสถาปนา มหาวิทยาลัยพะเยา '9ปี แห่งการพัฒนา สร้างคุณค่าสู่สากล' - 2019-07-24 09:48:16 tanarin.kh
  หน่วยกิจการนิสิตและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม พร้อมด้วยสโมสรนิสิตฯ คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกันจัดโครงการสานสัมพันธ์สิงห์กว๊าน-พิราบขาว 62 - 2019-07-15 15:27:09 tanarin.kh
  หน่วยกิจการนิสิตและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม พร้อมด้วยสโมสรนิสิตฯ คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกันจัดกิจกรรม “ ฮับขวัญน้องหล้า นักพัฒนานักปกครอง 2562 กิ๋นหอมต๋อมม่วน ฉลองขวัญช่อใหม่ ” - 2019-07-15 15:03:26 tanarin.kh