NEW/ACTIVITY

NEW/ACTIVITY : SCHOOL OF POLITICAL AND SOCIAL SCIENCE : UNIVERSITY OF PHAYAO

ภาพหัวข้อข่าว ข่าวกิจกรรม/โครงการ ส่วน/หน่วยงาน วันที่อัพเดท อัพเดทโดย
  คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยพะเยา ในการนำนิสิตเข้าร่วมกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล(ประเทศไทย) จังหวัดพะเยา - 2019-12-20 13:10:46 tanarin.kh
  คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมกับคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรม ประดิษฐ์โคมแขวนแบบล้านนา - 2019-12-20 12:18:12 tanarin.kh
  คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการพัฒนาการสื่อสารองค์กรคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ และโครงการ GET TO KNOW SPSS ณ ห้างสรรพสินค้า ท็อปส์ พลาซ่า พะเยา - 2019-12-03 16:59:18 tanarin.kh
  คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมบันทึกภาพออกอากาศ รายการ สี่แยกข่าว กรมประชาสัมพันธ์ สปข.3 สวท.พะเยา - 2019-11-27 16:07:35 tanarin.kh
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์อักษราภัค ชัยปะละ อาจารย์ประจำสาขาวิชารัฐศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมนำเสนอบทความวิชาการ ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี - 2019-11-27 16:07:29 tanarin.kh
  คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกับ มูลนิธิฮันซ์ ไซเดล (สหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี) จัดโครงการ “การพัฒนาศักยภาพผู้นำหญิง (รุ่นที่ 5) : ผู้หญิงบนเส้นทางการเมือง (ท้องถิ่น)” ณ จ.เชียงใหม่ - 2019-11-27 15:24:12 tanarin.kh
  คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา รายงานความก้าวหน้าโครงการ 1 คณะ 1 โมเดล (เศรฐกิจสีเขียว) ต่อคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพสู่ความสำเร็จโครงการ 1 คณะ 1 โมเดล (MAI) - 2019-11-27 15:22:11 tanarin.kh
  คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกับ มูลนิธิฮันซ์ ไซเดล (สหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี) โครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ "การจัดสวัสดิการท้องถิ่นในสังคมไทยที่ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง: ความหวังและความเป็นไปได้" - 2019-11-06 15:13:07 tanarin.kh
  คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดกิจกรรม อบรม “นักจัดการ ลุ่มน้ำอิง รุ่นที่ 1” ภายใต้แผนบูรณาการ “การบริหารจัดการน้ำกว๊านพะเยาและลุ่มน้ำอิงเชิงบูรณาการ เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอย่างยั่งยืน” - 2019-11-06 14:42:30 tanarin.kh
  หน่วยศึกษาและพัฒนานวัตกรรมท้องถิ่น คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกับมูลนิธิฮันส์ ไซเดล สหพันธรัฐเยอรมนี ได้ดำเนินการโครงการ "โครงการพัฒนาศักยภาพผู้แทนสภาองค์กรชุมชนตำบลจังหวัดพะเยา รุ่นที่ 2 " - 2019-11-06 14:39:28 tanarin.kh
  คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ เนื่องในวันมหาปวารณาออกพรรษา ประจำปี 2562 - 2019-10-15 16:14:19 tanarin.kh
  ME SiTTHi (มีสิทธิ) นวัตกรรมเพื่อสังคม ในนามของ คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับที่ 1 ในเวทีในการแสดงศักยภาพและความพร้อมของธุรกิจกลุ่ม Startup - 2019-10-02 15:32:33 tanarin.kh
  คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมกิจกรรม SHOW & SHARE UPKM 2019 ครั้งที่ 1 - 2019-09-16 17:01:21 tanarin.kh
  คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ดำเนินงาน 1 Faculty 1 Signature ประจำปีงบประมาณ 2562 เรื่อง ภูมิปัญญาชุมชนเกี่ยวกับนวัตกรรมสีเขียวด้านการอุปโภคบริโภค: สันป่าม่วง จ.พะเยา - 2019-09-16 16:44:54 tanarin.kh
  คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมโครงการศิษย์เก่าสัมพันธ์ โดยกองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยพะเยา - 2019-09-10 09:38:38 tanarin.kh