NEW/ACTIVITY

NEW/ACTIVITY : SCHOOL OF POLITICAL AND SOCIAL SCIENCE : UNIVERSITY OF PHAYAO

ภาพหัวข้อข่าว ข่าวกิจกรรม/โครงการ ส่วน/หน่วยงาน วันที่อัพเดท อัพเดทโดย
  คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมโครงการปลูกต้นไม้เนื่องในโอกาสครบรอบ ๑๐ ปี มหาวิทยาลัยพะเยา ๑๐ ปีมหาวิทยาลัยสร้างปัญญา เพื่อนวัตกรรมชุมชน สู่สากล - 2021-07-26 12:42:19 tanarin.kh
  คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ดำเนินโครงการ Green SPSS ส่งเสริมการดำเนินงาน สำนักงานสีเขียว Green Office - 2021-07-26 12:40:05 tanarin.kh
  คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ ดำเนินโครงการ "การส่งเสริมสวัสดิการสังคมแบบบูรณาการด้วยข้อมูลองค์รวมระดับตำบล" กิจกรรมที่ 5 ตำบลคือเวียง - 2021-07-14 11:10:52 tanarin.kh
  คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมกับ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดกิจกรรม การนำเสนอผลงานต่อผู้บริหารมหาวิทยาลัย - 2021-07-14 11:07:21 tanarin.kh
  คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ ดำเนินโครงการ "การส่งเสริมสวัสดิการสังคมแบบบูรณาการด้วยข้อมูลองค์รวมระดับตำบล" กิจกรรมที่ 5 ตำบลเวียง - 2021-07-14 11:03:16 tanarin.kh
  คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการ “พัฒนาศักยภาพบุคลากรคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์” (กิจกรรมที่ 2) - 2021-07-14 11:01:21 tanarin.kh
  คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการ “พัฒนาศักยภาพบุคลากร” (กิจกรรมที่ 1) - 2021-07-14 10:56:04 tanarin.kh
  อบรมทักษะการให้คำปรึกษาด้านการส่งเสริมสุขภาพจิตแก่บุคลากรและผู้นำนิสิตคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ - 2021-06-28 16:09:06 tanarin.kh
  นวัตกรรมการพัฒนาศักยภาพนิสิต ผ่านรูปแบบการเลือกตั้งเชิงสร้างสรรค์ คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา - 2021-06-28 10:58:43 tanarin.kh
  กิจกรรม Hackathon ภายใต้โครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ (U2T) คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา - 2021-06-09 09:54:33 tanarin.kh
  การติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน ครั้งนี้ 1 มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ (U2T) คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา - 2021-05-24 16:43:54 tanarin.kh
  1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย “การวางแผนร่วมกันระหว่างบัณฑิต นิสิต และประชาชนที่ได้รับการจ้างงานผ่านโครงการ” คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ - 2021-04-27 16:29:07 tanarin.kh
  ประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายวิจัยด้านรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ครั้งที่ 5 “รัฐกับความท้าทายหลังความปกติใหม่” - 2021-04-27 15:54:17 tanarin.kh
  คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ ลงพื้นที่โครงการ “การส่งเสริมสวัสดิการสังคมแบบบูรณาการด้วยข้อมูลองค์รวมระดับตำบล” - 2021-04-27 15:46:06 tanarin.kh
  แอปพลิเคชั่น “มีสิทธิ” ได้รับรางวัล ผลงานนวัตกรรมเพื่อสังคม “ดีเด่น” จากผู้อำนวยการฝ่ายนวัตกรรมเพื่อสังคม สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ - 2021-04-27 15:26:15 tanarin.kh