NEW/ACTIVITY

NEW/ACTIVITY : SCHOOL OF POLITICAL AND SOCIAL SCIENCE : UNIVERSITY OF PHAYAO

ภาพหัวข้อข่าว ข่าวกิจกรรม/โครงการ ส่วน/หน่วยงาน วันที่อัพเดท อัพเดทโดย
  คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์เข้าศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการสำนักงาน ณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา - 2023-05-26 10:32:21 penpitak.ra
  คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์จัดโครงการประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 9 - 2023-05-02 11:30:31 penpitak.ra
  คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์เข้าร่วมพิธีทำบุญวิทยาลัยการศึกษาและกิจกรรมประเพณีสงกรานต์รดน้ำดำหัวผู้บริหารและผู้อาวุโส ประจำปี 2566 - 2023-04-28 14:06:28 penpitak.ra
  คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ - 2023-04-28 11:27:46 penpitak.ra
  คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ สืบฮีต โตยฮอย ป๋าเวณี ปี๋ใหม่เมือง เข้าร่วมพิธีสระเกล้าดำหัวอธิการบดีและผู้อาวุโสเนื่องในเทศกาลสงกรานต์มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปี 2566 - 2023-04-20 15:01:29 penpitak.ra
  คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์จัดดำเนินโครงการเตรียมความพร้อมสำหรับการประเมินทักษะการสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพ(Professional Standard Framework, PSF) - 2023-04-20 10:51:43 penpitak.ra
  คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกับมูลนิธิฮันส์ไซเดล ประเทศไทย ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมค่ายเยาวชน ครั้งที่ 8 ภายใต้หัวข้อ “นวัตกรรมประชาธิปไตยกับการเลือกตั้ง” - 2023-03-29 14:35:39 penpitak.ra
  คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมเสนอชื่อกรรมการสภามหาวิทยาลัยพะเยา แทนตำแหน่งที่ว่างลง - 2023-03-28 15:01:37 penpitak.ra
  คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์เข้าร่วมโครงการกองคลังสัญจรและพัสดุสัญจร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 - 2023-03-24 10:38:30 penpitak.ra
  คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ รวมทัพบุคลากรเข้าคูหาเลือกตั้งกรรมการสภาพนักงาน มหาวิทยาลัยพะเยา ปี พ.ศ. 2566 - 2023-03-22 13:37:31 penpitak.ra
  คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผนึกกำลังเข้าร่วมแข่งขันกีฬาบุคลากร มหาวิทยาลัยพะเยา (UP Sport 2023 Societal Well-Being: University of Phayao) ประจำปี พ.ศ.2566 - 2023-03-21 13:22:05 penpitak.ra
  คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์เข้าร่วมโครงการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 - 2023-03-14 18:00:56 penpitak.ra
  ประเพณีแห่ผ้าห่มพระธาตุจอมทอง มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปี ๒๕๖๖ ปีที่ ๘ - 2023-03-08 14:12:22 penpitak.ra
  พิธีตักน้ำและเจริญพุทธมนต์น้ำสรงพระธาตุจอมทอง ภายใต้โครงการประเพณีแห่ผ้าห่มพระธาตุจอมทอง ประจำปี 2566 - 2023-02-24 15:59:34 penpitak.ra
  คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมกับวิทยาลัยการศึกษา และคณะศิลปศาสตร์ได้ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินโครงการประเพณีแห่ผ้าห่มพระธาตุจอมทอง 2566 - 2023-02-24 10:03:16 penpitak.ra