NEW/ACTIVITY

NEW/ACTIVITY : SCHOOL OF POLITICAL AND SOCIAL SCIENCE : UNIVERSITY OF PHAYAO

ภาพหัวข้อข่าว ข่าวกิจกรรม/โครงการ ส่วน/หน่วยงาน วันที่อัพเดท อัพเดทโดย
  คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้รับรางวัลเหรียญทอง 1 คณะ 1 ชุมชนนวัตกรรม จากการดำเนินโครงการ“การพัฒนาชุมชนนวัตกรรมผ่านการร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรมดิจิทัลสำหรับจัดสวัสดิการสังคมเฉพาะบุคคลในตำบลเวียง อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา” - 2021-02-01 11:11:41 tanarin.kh
  คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เข้ารับเกียรติบัตรศีล 5 ต้นแบบ และร่วมงานโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล 5” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 หนเหนือ - 2021-01-25 14:57:34 tanarin.kh
  คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดงานทำบุญคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ - 2021-01-25 14:19:31 tanarin.kh
  คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช เนื่องในวันยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2564 - 2021-01-25 13:56:40 tanarin.kh
  ขอแสดงความยินดีกับ นายทนงศักดิ์ นิราศ และนายพงศธร ทรงทอง นิสิตและบัณฑิตคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ - 2020-12-23 16:55:02 tanarin.kh
  คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ดำเนินโครงการสานสัมพันธ์ พี่น้องรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ - 2020-12-21 09:25:27 tanarin.kh
  โครงการต้นแบบการเสริมสร้างศักยภาพ ผู้ประกอบการทางสังคมโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น Best Practice of Social Enterprise Empowering by Local Government - 2020-12-03 14:57:27 tanarin.kh
  คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เข้ารับการประเมินติดตามความก้าวหน้าการดำเนินโครงการ 1 คณะ 1 ชุมชนนวัตกรรม ประจำปี 2563 - 2020-12-03 14:38:07 tanarin.kh
  โครงการ นวัตสมรรถนะสำหรับองค์การท้องถิ่นแห่งนวัตกรรม (Innovative Competence Approach for Local Public Innovation) - 2020-12-03 14:28:58 tanarin.kh
  แอพพลิเคชั่นบริการคำปรึกษาสำหรับการจัดสวัสดิการสังคมเฉพาะบุคคลแก่แรงงานนอกระบบ - 2020-10-14 09:59:17 tanarin.kh
  คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ เนื่องในวันมหาปวารณาออกพรรษา ประจำปี 2563 - 2020-10-14 09:57:20 tanarin.kh
  โครงการต้นแบบการเสริมสร้างศักยภาพผู้ประกอบการทางสังคมโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (หน่วยการเรียนรู้ 15 ชั่วโมง) - 2020-10-12 16:04:45 tanarin.kh
  คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ดำเนินโครงการ “พัฒนาศักยภาพบุคลากรคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์” กิจกรรมที่ 3 (จัดทำแผนการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุน) - 2020-09-14 11:51:39 tanarin.kh
  หลักสูตรผู้ประกอบกิจการสาธารณะที่รอบรู้เพื่อการจัดการท้องถิ่นด้วยนวัตกรรม (รุ่นที่ 1) กิจกรรมการเรียนรู้ที่ 1 : การสร้างสรรค์นวัตกรรมสาธารณะ เพื่อการจัดการปกครองท้องถิ่นในศตวรรษที่ 21 - 2020-09-03 11:45:34 tanarin.kh
  คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดดำเนินโครงการสำรวจสถานการณ์และการพัฒนาหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต (กิจกรรมที่ 1 สำรวจสถานการณ์และหาคู่เทียบหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต) - 2020-08-24 11:39:40 tanarin.kh