NEW/ACTIVITY

NEW/ACTIVITY : SCHOOL OF POLITICAL AND SOCIAL SCIENCE : UNIVERSITY OF PHAYAO

ภาพหัวข้อข่าว ข่าวกิจกรรม/โครงการ ส่วน/หน่วยงาน วันที่อัพเดท อัพเดทโดย
  1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย “การวางแผนร่วมกันระหว่างบัณฑิต นิสิต และประชาชนที่ได้รับการจ้างงานผ่านโครงการ” คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ - 2021-04-27 16:29:07 tanarin.kh
  ประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายวิจัยด้านรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ครั้งที่ 5 “รัฐกับความท้าทายหลังความปกติใหม่” - 2021-04-27 15:54:17 tanarin.kh
  คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ ลงพื้นที่โครงการ “การส่งเสริมสวัสดิการสังคมแบบบูรณาการด้วยข้อมูลองค์รวมระดับตำบล” - 2021-04-27 15:46:06 tanarin.kh
  แอปพลิเคชั่น “มีสิทธิ” ได้รับรางวัล ผลงานนวัตกรรมเพื่อสังคม “ดีเด่น” จากผู้อำนวยการฝ่ายนวัตกรรมเพื่อสังคม สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ - 2021-04-27 15:26:15 tanarin.kh
  คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ดำเนินโครงการ Green SPSS ส่งเสริมการดำเนินงาน สำนักงานสีเขียว Green Office - 2021-04-09 11:55:04 tanarin.kh
  คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ดำเนินโครงการยุวชนอาสา ภายใต้ “โครงการพัฒนานวัตกรรมกับการแก้ไขปัญหาสวัสดิการชุมชนและการจัดการการเงิน” - 2021-03-31 16:08:57 tanarin.kh
  วันวิชาการพิราบขาว การนำเสนอผลงานวิชาการของนิสิต ศิลปะศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม ระดับหลักสูตรครั้งที่ 2 - 2021-03-31 15:58:29 tanarin.kh
  คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมรณรงค์ต่อต้านการทุจริต เพื่อมุ่งเป็นองค์กรที่บริหารงานด้วย ความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ - 2021-03-15 14:45:01 tanarin.kh
  คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ ดำเนินโครงการ “ประเพณีแห่ผ้าห่มพระธาตุจอมทอง” ครั้งที่ 6 โดยมหาวิทยาลัยพะเยาระหว่างคณะศิลปศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ และวิทยาลัยการศึกษา ณ วัดพระธาตุจอมทอง จังหวัดพะเยา - 2021-03-09 11:16:27 tanarin.kh
  คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ดำเนินโครงการส่งเสริมและสร้างการเรียนรู้สู่ชุมชน ค่ายรัฐ-พัฒน์รวมใจพัฒนา ปีที่ 2 ณ โรงเรียนบ้านแม่งาวใต้ อำเภองาว จังหวัดลำปาง - 2021-03-09 09:28:48 tanarin.kh
  คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมโครงการประชุมคณะทำงาน ด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานระดับหน่วยงาน ครั้งที่ 1 - 2021-03-08 10:02:04 tanarin.kh
  คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้รับรางวัลเหรียญทอง 1 คณะ 1 ชุมชนนวัตกรรม จากการดำเนินโครงการ“การพัฒนาชุมชนนวัตกรรมผ่านการร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรมดิจิทัลสำหรับจัดสวัสดิการสังคมเฉพาะบุคคลในตำบลเวียง อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา” - 2021-02-01 11:11:41 tanarin.kh
  คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เข้ารับเกียรติบัตรศีล 5 ต้นแบบ และร่วมงานโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล 5” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 หนเหนือ - 2021-01-25 14:57:34 tanarin.kh
  คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดงานทำบุญคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ - 2021-01-25 14:19:31 tanarin.kh
  คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช เนื่องในวันยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2564 - 2021-01-25 13:56:40 tanarin.kh