ข่าวกิจกรรม/โครงการ

ข่าวกิจกรรม/โครงการ : คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ : มหาวิทยาลัยพะเยา

ภาพหัวข้อข่าว ข่าวกิจกรรม/โครงการ ส่วน/หน่วยงาน วันที่อัพเดท อัพเดทโดย
  วันวิชาการพิราบขาว การนำเสนอผลงานวิชาการของนิสิต ศิลปะศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม ระดับหลักสูตรครั้งที่ 2 - 2021-03-31 15:58:29 tanarin.kh
  คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมรณรงค์ต่อต้านการทุจริต เพื่อมุ่งเป็นองค์กรที่บริหารงานด้วย ความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ - 2021-03-15 14:45:01 tanarin.kh
  คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ ดำเนินโครงการ “ประเพณีแห่ผ้าห่มพระธาตุจอมทอง” ครั้งที่ 6 โดยมหาวิทยาลัยพะเยาระหว่างคณะศิลปศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ และวิทยาลัยการศึกษา ณ วัดพระธาตุจอมทอง จังหวัดพะเยา - 2021-03-09 11:16:27 tanarin.kh
  คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ดำเนินโครงการส่งเสริมและสร้างการเรียนรู้สู่ชุมชน ค่ายรัฐ-พัฒน์รวมใจพัฒนา ปีที่ 2 ณ โรงเรียนบ้านแม่งาวใต้ อำเภองาว จังหวัดลำปาง - 2021-03-09 09:28:48 tanarin.kh
  คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมโครงการประชุมคณะทำงาน ด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานระดับหน่วยงาน ครั้งที่ 1 - 2021-03-08 10:02:04 tanarin.kh
  คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้รับรางวัลเหรียญทอง 1 คณะ 1 ชุมชนนวัตกรรม จากการดำเนินโครงการ“การพัฒนาชุมชนนวัตกรรมผ่านการร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรมดิจิทัลสำหรับจัดสวัสดิการสังคมเฉพาะบุคคลในตำบลเวียง อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา” - 2021-02-01 11:11:41 tanarin.kh
  คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เข้ารับเกียรติบัตรศีล 5 ต้นแบบ และร่วมงานโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล 5” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 หนเหนือ - 2021-01-25 14:57:34 tanarin.kh
  คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดงานทำบุญคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ - 2021-01-25 14:19:31 tanarin.kh
  คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช เนื่องในวันยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2564 - 2021-01-25 13:56:40 tanarin.kh
  ขอแสดงความยินดีกับ นายทนงศักดิ์ นิราศ และนายพงศธร ทรงทอง นิสิตและบัณฑิตคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ - 2020-12-23 16:55:02 tanarin.kh
  คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ดำเนินโครงการสานสัมพันธ์ พี่น้องรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ - 2020-12-21 09:25:27 tanarin.kh
  โครงการต้นแบบการเสริมสร้างศักยภาพ ผู้ประกอบการทางสังคมโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น Best Practice of Social Enterprise Empowering by Local Government - 2020-12-03 14:57:27 tanarin.kh
  คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เข้ารับการประเมินติดตามความก้าวหน้าการดำเนินโครงการ 1 คณะ 1 ชุมชนนวัตกรรม ประจำปี 2563 - 2020-12-03 14:38:07 tanarin.kh
  โครงการ นวัตสมรรถนะสำหรับองค์การท้องถิ่นแห่งนวัตกรรม (Innovative Competence Approach for Local Public Innovation) - 2020-12-03 14:28:58 tanarin.kh
  แอพพลิเคชั่นบริการคำปรึกษาสำหรับการจัดสวัสดิการสังคมเฉพาะบุคคลแก่แรงงานนอกระบบ - 2020-10-14 09:59:17 tanarin.kh