ข่าวกิจกรรม/โครงการ

ข่าวกิจกรรม/โครงการ : คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ : มหาวิทยาลัยพะเยา

ภาพหัวข้อข่าว ข่าวกิจกรรม/โครงการ ส่วน/หน่วยงาน วันที่อัพเดท อัพเดทโดย
  คณะรัฐศาสตร์​และสังคม​ศาสตร์​ และคณะนิติศาสตร์ ม.พะเยา ประชุมหารือการจัดกิจกรรมเพื่อบริการทางวิชาการแก่ชุมชน - 2022-10-26 09:24:31 tanarin.kh
  คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ดำเนินโครงการตักบาตรเทโวโรหณะ เนื่องในวันมหาปวารณาออกพรรษา ประจำปี 2565 ณ วัดป่าพระอุบาลี - 2022-10-17 14:33:05 tanarin.kh
  มุ่งเป้าสู่ รัฐพัฒน์นวัตกรเพื่อชุมชน คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดประชุมบุคลากรสายสนับสนุน เพื่อทำความเข้าใจนโยบายในการพัฒนาคณะ - 2022-10-07 12:44:14 tanarin.kh
  คณะนิติศาสตร์ และวิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมแสดงความยินดี กับ (รศ.ดร.มนตรา พงษ์นิล) ในโอกาสดำรงตำแหน่ง คณบดีคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ - 2022-10-07 12:04:40 tanarin.kh
  ตัวแทนนิสิต มอบ “สาสน์” จากนิสิตคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ ให้กับ คณบดี (รศ.ดร.มนตรา พงษ์นิล) ในโอกาสเข้าปฏิบัติงานวันแรกในตำแหน่ง คณบดีคณะรัฐศาสตร์ - 2022-10-04 15:04:30 tanarin.kh
  ส่งมอบงานเพื่อการพัฒนาต่อ : ส่งมอบงานคณบดีท่านใหม่ คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา (รศ.ดร.มนตรา พงษ์นิล) - 2022-09-30 15:06:26 tanarin.kh
  คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมแสดงผลงาน กิจกรรม U2T 4BCG SHOWCASE โครงการ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) - 2022-09-29 11:18:29 tanarin.kh
  คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้ดำเนินโครงการทุนทางประวัติศาสตร์ : สู่เส้นทางการท่องเที่ยวเมืองพะเยา - 2022-09-27 09:18:16 tanarin.kh
  การออกแบบชุดนโยบายสำหรับการจัดสวัสดิการสังคมเฉพาะบุคคลในชุมชนท้องถิ่น (Designing Policy Packages for Personalized Social Welfare) โดยคณะรัฐศาสตร์ฯ - 2022-09-26 11:00:39 tanarin.kh
  คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาอัตลักษณ์นิสิต ครั้งที่ 2 (UP Identity Festival #2) - 2022-09-12 14:00:32 tanarin.kh
  รศ.ดร.มนตรา พงษ์นิล - คว้า 2 รางวัล Show and Share 2022 นวัตกรรมการสอนอย่างอาจารย์มืออาชีพ” - 2022-09-08 10:05:22 tanarin.kh
  คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ ดำเนินโครงการส่งเสริมกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ ณ มหาวิทยาลัยพะเยา - 2022-09-06 16:34:31 tanarin.kh
  คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำนิสิต ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ - 2022-09-06 16:33:27 tanarin.kh
  คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ดำเนินการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ - Health and Safety SPSS - ประจำปี 2565 - 2022-08-08 10:24:43 tanarin.kh
  คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ดำเนินโครงการคุรุปูจา (ไหว้ครูคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์) ประจำปีการศึกษา 2565 - 2022-08-08 09:27:39 tanarin.kh