ข่าวกิจกรรม/โครงการ

ข่าวกิจกรรม/โครงการ : คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ : มหาวิทยาลัยพะเยา

ภาพหัวข้อข่าว ข่าวกิจกรรม/โครงการ ส่วน/หน่วยงาน วันที่อัพเดท อัพเดทโดย
  ส่งมอบงานเพื่อการพัฒนาต่อ : ส่งมอบงานคณบดีท่านใหม่ คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา (รศ.ดร.มนตรา พงษ์นิล) - 2022-09-30 15:06:26 tanarin.kh
  คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมแสดงผลงาน กิจกรรม U2T 4BCG SHOWCASE โครงการ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) - 2022-09-29 11:18:29 tanarin.kh
  คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้ดำเนินโครงการทุนทางประวัติศาสตร์ : สู่เส้นทางการท่องเที่ยวเมืองพะเยา - 2022-09-27 09:18:16 tanarin.kh
  การออกแบบชุดนโยบายสำหรับการจัดสวัสดิการสังคมเฉพาะบุคคลในชุมชนท้องถิ่น (Designing Policy Packages for Personalized Social Welfare) โดยคณะรัฐศาสตร์ฯ - 2022-09-26 11:00:39 tanarin.kh
  คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาอัตลักษณ์นิสิต ครั้งที่ 2 (UP Identity Festival #2) - 2022-09-12 14:00:32 tanarin.kh
  รศ.ดร.มนตรา พงษ์นิล - คว้า 2 รางวัล Show and Share 2022 นวัตกรรมการสอนอย่างอาจารย์มืออาชีพ” - 2022-09-08 10:05:22 tanarin.kh
  คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ ดำเนินโครงการส่งเสริมกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ ณ มหาวิทยาลัยพะเยา - 2022-09-06 16:34:31 tanarin.kh
  คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำนิสิต ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ - 2022-09-06 16:33:27 tanarin.kh
  คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ดำเนินการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ - Health and Safety SPSS - ประจำปี 2565 - 2022-08-08 10:24:43 tanarin.kh
  คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ดำเนินโครงการคุรุปูจา (ไหว้ครูคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์) ประจำปีการศึกษา 2565 - 2022-08-08 09:27:39 tanarin.kh
  คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ดำเนินโครงการเสียงสะท้อนจากนิสิตคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Zoom - 2022-08-08 09:22:25 tanarin.kh
  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต(พัฒนาสังคม) คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการบูรณการสู่การปฏิบัติเชิงพื้นที่ - 2022-08-08 09:13:01 tanarin.kh
  Green Space Activity - คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ดำเนินกิจกรรมเพิ่มพื้นที่สีเขียว ภายใต้โครงการ Green SPSS - 2022-07-21 10:54:40 tanarin.kh
  How to ทิ้ง - คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ดำเนินกิจกรรม รณรงค์การคัดแยกขยะ ภายใต้โครงการ GREEN SPSS - 2022-07-21 10:52:06 tanarin.kh
  คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกิจกรรม วันสถาปนามหาวิทยาลัยพะเยา ครบรอบ 12 ปี ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช มหาวิทยาลัยพะเยา - 2022-07-21 09:20:04 tanarin.kh