ข่าวกิจกรรม/โครงการ

คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ รับรางวัลสำนักงานสีเขียว ประจำปี 2564 G-Green ระดับดี

แชร์/แบ่งปัน

7
Years
School of Political and Social Science
University of Phayao

  • คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ผ่านเกณฑ์การประเมินสำนักงานสีเขียวที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Office) ประจำปี 2564 ระดับดี จากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  • โครงการส่งเสริมสำนักงานสีเขียว (Green Office) ปี 2564 จัดขึ้นโดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีจุดประสงค์เพื่อส่งเสริมให้หน่วยงานนำความรู้สำนักงานสีเขียว (Green Office) ไปประยุกต์ใช้ในสำนักงานและส่งเสริมให้มีการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในหน่วยงานทั้งภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ สถาบันการศึกษา และหน่วยงานท้องถิ่น โดยเน้นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและการมีส่วนร่วม เพื่อลดการใช้พลังงานและทรัพยากร ลดการเกิดของเสียและน้ำเสีย ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกออกสู่บรรยากาศ รวมถึงมีการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในทุกภาคส่วน อันนำไปสู่การผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
  • ทั้งนี้ สามารถเข้าดูรายละเอียดการดำเนินงานของ Green Office ได้ที่ https://spss.up.ac.th/th/main/greenoffice

@green-office

ภาพ: ธนรินทร์ คงเถื่อน ข้อมูล/ข่าว: ธนรินทร์ คงเถื่อน
เพิ่มข่าวโดย: ธนรินทร์ คงเถื่อน วันที่/เวลา : 2022-07-04 11:52:29

รูปภาพ/แกลลอรี่