อ่านรายละเอียด..
The Earth
We can heal
Together

ความเป็นมา

คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์จัดทำโครงการ Green SPSS เป็นการส่งเสริมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในสำนักงาน เพื่อลดการใช้พลังงาน ดำเนินกิจกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เช่น ลดปริมาณขยะ โดยการลดใช้ การใช้ซ้ำ การนำกลับมาใช้ใหม่ การลดและเลิกใช้สารเคมีอันตราย รวมทั้งการจัดซื้อ จัดจ้างสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งหากผลการดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมาย จะช่วยลดค่าใช้จ่ายในสำนักงาน จากการใช้ทรัพยากรพลังงานอย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ มีการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดีต่อสุขภาพของพนักงาน เป็นการยกระดับมาตรฐานสำนักงานให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น และยังช่วยลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยลดโลกร้อนโดยแนวทางพัฒนาสำนักงาน สู่การเป็นสำนักงานสีเขียว

รายละเอียดเพิ่มเติม..
การดำเนินงาน สำนักงานสีเขียว
   

กำหนดนโยบาย

หมวดที่ 1 การกำหนดนโยบาย การวางแผนการดำเนินงานและการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

การสื่อสารและสร้างจิตสำนึก

หมวดที่ 2 การสื่อสารและสร้างจิตสำนึก

การใช้ทรัพยากรและพลังงาน

หมวดที่ 3 การใช้ทรัพยากรและพลังงาน

การจัดการของเสีย
   

หมวดที่ 4 การจัดการของเสีย
   

สภาพแวดล้อมและความปลอดภัย

หมวดที่ 5 สภาพแวดล้อมและความปลอดภัย

การจัดซื้อและจัดจ้าง

หมวดที่ 6 การจัดซื้อและจัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
   

ภาพกิจกรรม/โครงการ

คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมอบรม ดำเนินการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมอบรม ดำเนินการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ โดยเทศบาลเมืองดอกคำใต้ ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ที่ผ่านมา p> โดยได้รับเกียรติจากพันจ่าอากาศเอกนพดล ดวงแก้ว ตำแหน่ง นักป้องกันสาธารณภัย ชำนาญงาน เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้และฝึกซ้อมการดับเพลิงและอพยพหนีไฟ รวมถึงการสาธิตดับไฟอย่างถูกต้องและปลอดภัย ณ บริเวณ ลานจอดรถ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร


   @green-office      

รายละเอียดเพิ่มเติม..