หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต

บุคลากรสายวิชาการ หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต : คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ : มหาวิทยาลัยพะเยา

ประธานหลักสูตร หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต

ประธานหลักสูตร หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต


กัลยาพร
กันอิน

อาจารย์
สถานะ : ปฏิบัติงาน


ความเชี่ยวชาญ/ความสนใจ :
- การเมืองการปกครองท้องถิ่นไทย - ผู้นำทางการเมืองสตรี - ประวัติศาสตร์ การเมืองและนักการเมืองจังหวัดน่าน


โทร : 054 466 666 ext. 1323
อีเมล : kanlayaphon.ka@up.ac.th
ห้องทำงาน : B203
เว็บไซต์บุคคล เว็บไซต์บุคคล
Google Scholar Google Scholar

ผู้ทรงคุณวุฒิ หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต

ผู้ทรงคุณวุฒิ หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต

รองศาสตราจารย์ ดร.
ไชยันต์
รัชชกูล

รองศาสตราจารย์
สถานะ : ปฏิบัติงาน


ความเชี่ยวชาญ/ความสนใจ :


โทร : 054 466 666 ext. -
อีเมล : chaiyan.ra@up.ac.th
ห้องทำงาน : B203
เว็บไซต์บุคคล เว็บไซต์บุคคล
Google Scholar Google Scholar

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต

ดร.
รัชตะ
พันธุ์แสง

อาจารย์
สถานะ : ปฏิบัติงาน


ความเชี่ยวชาญ/ความสนใจ :
null


โทร : 054 466 666 ext. -
อีเมล : ratchata.ph@up.ac.th
ห้องทำงาน : B203
เว็บไซต์บุคคล เว็บไซต์บุคคล
Google Scholar Google Scholar

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต


ทวีป
มหาสิงห์

อาจารย์
สถานะ : ปฏิบัติงาน


ความเชี่ยวชาญ/ความสนใจ :
ความคิดทางการเมือง, ประเด็นประชาธิปไตยร่วมสมัย


โทร : 054 466 666 ext. -
อีเมล : taweep.ma@up.ac.th
ห้องทำงาน : B202
เว็บไซต์บุคคล เว็บไซต์บุคคล
Google Scholar Google Scholar

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดารารัตน์
คำเป็ง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สถานะ : ลา/ลาศึกษาต่อ


ความเชี่ยวชาญ/ความสนใจ :


โทร : 054 466 666 ext. 1309
อีเมล : dararat.kh@up.ac.th
ห้องทำงาน : B201
เว็บไซต์บุคคล เว็บไซต์บุคคล
Google Scholar Google Scholar

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
อักษราภัค
ชัยปะละ

อาจารย์
สถานะ : ปฏิบัติงาน


ความเชี่ยวชาญ/ความสนใจ :


โทร : 054 466 666 ext. -
อีเมล : aksaraphak.ch@up.ac.th
ห้องทำงาน : B203
เว็บไซต์บุคคล เว็บไซต์บุคคล
Google Scholar Google Scholar

อาจารย์ประจำหลักสูตร หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต

อาจารย์ประจำหลักสูตร หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
อรรถสิทธิ์
เมืองอินทร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สถานะ : ปฏิบัติงาน


ความเชี่ยวชาญ/ความสนใจ :


โทร : 054 466 666 ext. -
อีเมล : atthasit.mu@up.ac.th
ห้องทำงาน : B203
เว็บไซต์บุคคล เว็บไซต์บุคคล
Google Scholar Google Scholar

อาจารย์ประจำหลักสูตร หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต

อาจารย์ประจำหลักสูตร หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต

ดร.
อนุรัตน์
ฝันถึงภูมิ

อาจารย์
สถานะ : ปฏิบัติงาน


ความเชี่ยวชาญ/ความสนใจ :


โทร : 054 466 666 ext. -
อีเมล : anurat.ph@up.ac.th
ห้องทำงาน : -
เว็บไซต์บุคคล เว็บไซต์บุคคล
Google Scholar Google Scholar

อาจารย์ประจำหลักสูตร หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต

อาจารย์ประจำหลักสูตร หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สุนทร
สุขสราญจิต

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สถานะ : ปฏิบัติงาน


ความเชี่ยวชาญ/ความสนใจ :
การเมืองเรื่องชาติพันธุ์ในไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ความรุนแรงและสันติวิธี ชาติพันธุ์ในพะเยา


โทร : 054 466 666 ext. 1307
อีเมล : sunthorn.su@up.ac.th
ห้องทำงาน : B201
เว็บไซต์บุคคล เว็บไซต์บุคคล
Google Scholar Google Scholar

อาจารย์ประจำหลักสูตร หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต

อาจารย์ประจำหลักสูตร หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต


ถิรายุส์
บำบัด

อาจารย์
สถานะ : ปฏิบัติงาน


ความเชี่ยวชาญ/ความสนใจ :


โทร : 054 466 666 ext. 1324
อีเมล : tirayoot.bu@up.ac.th
ห้องทำงาน : B202
เว็บไซต์บุคคล เว็บไซต์บุคคล
Google Scholar Google Scholar

อาจารย์ประจำหลักสูตร หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต

อาจารย์ประจำหลักสูตร หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต

ดร.
ผณิตา
ไชยศร

อาจารย์
สถานะ : ปฏิบัติงาน


ความเชี่ยวชาญ/ความสนใจ :
Civil-military cooperation, Military Operation Other Than War: MOOTW, Japan's security policy, Security in East Asia


โทร : 054 466 666 ext. 1321
อีเมล : panita.ch@up.ac.th
ห้องทำงาน : -
เว็บไซต์บุคคล เว็บไซต์บุคคล
Google Scholar Google Scholar