ผณิตา ไชยศร
ประธานหลักสูตร

โทร.1321 ห้อง B203

อักษราภัค ชัยปะละ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

โทร.# ห้อง B203

ดารารัตน์ คำเป็ง
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

โทร.1309 ห้อง B201

ทวีป มหาสิงห์
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

โทร.# ห้อง B202

อรรถสิทธิ์ เมืองอินทร์
อาจารย์ประจำหลักสูตร

โทร.# ห้อง B203

อนุรัตน์ ฝันถึงภูมิ
อาจารย์ประจำหลักสูตร

โทร.# ห้อง B203

สุนทร สุขสราญจิต
อาจารย์ประจำหลักสูตร

โทร.1307 ห้อง B201

กัลยาพร กันอิน
อาจารย์ประจำหลักสูตร

โทร.1323 ห้อง B203

ถิรายุส์ บำบัด
อาจารย์ประจำหลักสูตร

โทร.1324 ห้อง B202