หลักสูตรที่เปิดสอน

หลักสูตรที่เปิดสอน : คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ : มหาวิทยาลัยพะเยา

ปริญญาเอก