; หลักสูตรที่เปิดสอน ❖ คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
element that need to be hide when printing

หลักสูตรที่เปิดสอน

หลักสูตรที่เปิดสอน : คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ : มหาวิทยาลัยพะเยา


หลักสูตร / สาขาวิชา หลักสูตรภาคการศึกษา
ภาค ปกติ (แผน ก) เสาร์- อาทิตย์ (แผน ข)
  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
     รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รป.ม.)
  หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนาสังคม
     ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการพัฒนาสังคม)

- คือ ไม่เปิดรับ         คือ เปิดรับ