หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต

บุคลากรสายวิชาการ หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต : SCHOOL OF POLITICAL AND SOCIAL SCIENCE : UNIVERSITY OF PHAYAO

[EN]ประธานหลักสูตร หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต

[EN]ประธานหลักสูตร หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต


kanlayaphon
kanin

Lecturer
Active : Active


Expertise/Interest :
- การเมืองการปกครองท้องถิ่นไทย - ผู้นำทางการเมืองสตรี - ประวัติศาสตร์ การเมืองและนักการเมืองจังหวัดน่าน


Tel : 054 466 666 ext. 1323
Email : kanlayaphon.ka@up.ac.th
Room : B203
Page Home Page
Google Scholar Google Scholar

[EN]ผู้ทรงคุณวุฒิ หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต

[EN]ผู้ทรงคุณวุฒิ หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต

[EN]รองศาสตราจารย์ ดร.
chaiyan
rajchagool

Associate Professor
Active : Active


Expertise/Interest :


Tel : 054 466 666 ext. -
Email : chaiyan.ra@up.ac.th
Room : B203
Page Home Page
Google Scholar Google Scholar

[EN]อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต

[EN]อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต

[EN]ดร.
ratchata
phansaeng

Lecturer
Active : Active


Expertise/Interest :
null


Tel : 054 466 666 ext. -
Email : ratchata.ph@up.ac.th
Room : B203
Page Home Page
Google Scholar Google Scholar

[EN]อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต

[EN]อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต


taweep
mahasingh

Lecturer
Active : Active


Expertise/Interest :
ความคิดทางการเมือง, ประเด็นประชาธิปไตยร่วมสมัย


Tel : 054 466 666 ext. -
Email : taweep.ma@up.ac.th
Room : B202
Page Home Page
Google Scholar Google Scholar

[EN]อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต

[EN]อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต

[EN]ผู้ช่วยศาสตราจารย์
dararat
khampeng

Assistant Professor
Active : Leave


Expertise/Interest :


Tel : 054 466 666 ext. 1309
Email : dararat.kh@up.ac.th
Room : B201
Page Home Page
Google Scholar Google Scholar

[EN]อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต

[EN]อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต

[EN]ผู้ช่วยศาสตราจารย์
aksaraphak
chaipala

Lecturer
Active : Active


Expertise/Interest :


Tel : 054 466 666 ext. -
Email : aksaraphak.ch@up.ac.th
Room : B203
Page Home Page
Google Scholar Google Scholar

[EN]อาจารย์ประจำหลักสูตร หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต

[EN]อาจารย์ประจำหลักสูตร หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต

[EN] ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
atthasit
muangin

Assistant Professor
Active : Active


Expertise/Interest :


Tel : 054 466 666 ext. -
Email : atthasit.mu@up.ac.th
Room : B203
Page Home Page
Google Scholar Google Scholar

[EN]อาจารย์ประจำหลักสูตร หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต

[EN]อาจารย์ประจำหลักสูตร หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต

[EN]ดร.
anurat
phuntungpoom

Lecturer
Active : Active


Expertise/Interest :


Tel : 054 466 666 ext. -
Email : anurat.ph@up.ac.th
Room : -
Page Home Page
Google Scholar Google Scholar

[EN]อาจารย์ประจำหลักสูตร หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต

[EN]อาจารย์ประจำหลักสูตร หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต

[EN]ผู้ช่วยศาสตราจารย์
sunthorn
suksaranchit

Assistant Professor
Active : Active


Expertise/Interest :
การเมืองเรื่องชาติพันธุ์ในไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ความรุนแรงและสันติวิธี ชาติพันธุ์ในพะเยา


Tel : 054 466 666 ext. 1307
Email : sunthorn.su@up.ac.th
Room : B201
Page Home Page
Google Scholar Google Scholar

[EN]อาจารย์ประจำหลักสูตร หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต

[EN]อาจารย์ประจำหลักสูตร หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต


tirayoot
bumbud

Lecturer
Active : Active


Expertise/Interest :


Tel : 054 466 666 ext. 1324
Email : tirayoot.bu@up.ac.th
Room : B202
Page Home Page
Google Scholar Google Scholar

[EN]อาจารย์ประจำหลักสูตร หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต

[EN]อาจารย์ประจำหลักสูตร หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต

[EN]ดร.
Panita
Chaisorn

Lecturer
Active : Active


Expertise/Interest :
Civil-military cooperation, Military Operation Other Than War: MOOTW, Japan's security policy, Security in East Asia


Tel : 054 466 666 ext. 1321
Email : panita.ch@up.ac.th
Room : -
Page Home Page
Google Scholar Google Scholar