; ปรัชญาร่วม ปณิธานร่วมและวิสัยทัศน์ ❖ คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
element that need to be hide when printing

ปรัชญาร่วม ปณิธานร่วมและวิสัยทัศน์

ปรัชญาร่วม ปณิธานร่วมและวิสัยทัศน์ : คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ : มหาวิทยาลัยพะเยา

ปรัชญาร่วม

“ดำรงชีวิตด้วยปัญญา ประเสริฐที่สุด” หรือ “ปญฺญาชีวี เสฏฐชีวี นาม” “A Life of Wisdom Is the Most Wondrous of All”

ปณิธานร่วม

“ปัญญาเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน” “Wisdom for Community Empowerment”

พันธกิจของคณะ

พันธกิจที่สำคัญ 5 ด้าน อันสอดคล้องกับ 5 เป้าหมายหลัก ของมหาวิทยาลัย (Comprehensive University = CU, Community Engagement = CE, Interrnational Publication = IP, Partially Worldclass = PW, ASEAN = AEC)

วิสัยทัศน์

คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

“คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์มุ่งพัฒนาคุณภาพบัณฑิต สู่ความทันสมัยในศาสตร์ทางสังคม เพื่อร่วมเป็นพลัง ในการสร้างสรรค์ชุมชนด้วยจิตสาธารณะ”

พันธกิจของคณะ