ตารางการใช้รถตู้/ใช้ห้อง

ตารางการใช้รถตู้/ใช้ห้อง : คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ : มหาวิทยาลัยพะเยา