การบริการวิชาการ

การบริการวิชาการ : คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ : มหาวิทยาลัยพะเยา

ประธานหลักสูตร หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม

ประธานหลักสูตร หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม

ดร.
ณวิญ
เสริฐผล

อาจารย์
สถานะ : ปฏิบัติงาน


ความเชี่ยวชาญ/ความสนใจ :
-


โทร : 054 466 666 ext. -
อีเมล : nawin.se@up.ac.th
ห้องทำงาน : B303
เว็บไซต์บุคคล เว็บไซต์บุคคล

การบริการวิชาการ
ปี การบริการวิชาการ ระดับนานาชาติ
2561 โครงการสัมมนาวิชาการ "พลังท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาชุมชน" ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 25-26 สิงหาคม 2561 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้อง C202 อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยพะเยา โดยได้รับเชิญเป็นผู้นำเสนอผลงานวิชาการ เรื่อง "ความมั่นคงของชุมชนเสี่ยงภัยแล้งในลุ่มน้ำชีตอนบน" ในวันที่ 25 สิงหาคม 2561 เวลา 13.00-15.00 น. -