การบริการวิชาการ

การบริการวิชาการ : คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ : มหาวิทยาลัยพะเยา

นักวิชาการศึกษา

นักวิชาการศึกษา

ว่าที่ร้อยตรี
ศิริพงษ์
เผ่าต๊ะใจ

นักวิชาการศึกษา
สถานะ : ปฏิบัติงาน


ความเชี่ยวชาญ/ความสนใจ :


โทร : 054 466 666 ext. 1308
อีเมล : siripong.pa@up.ac.th
ห้องทำงาน : B201
เว็บไซต์บุคคล เว็บไซต์บุคคล
Google Scholar Google Scholar

การบริการวิชาการ
ปี การบริการวิชาการ ระดับนานาชาติ
2562 การประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการเทศบาลเมืองดอกคำใต้ ประจำปี 2563 -