การบริการวิชาการ

การบริการวิชาการ : คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ : มหาวิทยาลัยพะเยา

ผู้รักษาการแทนหัวหน้าสำนักงาน/นักวิชาการศึกษา

ผู้รักษาการแทนหัวหน้าสำนักงาน/นักวิชาการศึกษา

นาง
จุฑาทิพ
พงษ์ประภาส

ผู้รักษาการแทนหัวหน้าสำนักงาน/นักวิชาการศึกษา
สถานะ : ปฏิบัติงาน


ความเชี่ยวชาญ/ความสนใจ :


โทร : 054 466 666 ext. 1318
อีเมล : jutatip.po@up.ac.th
ห้องทำงาน : B202
เว็บไซต์บุคคล เว็บไซต์บุคคล
Google Scholar Google Scholar

การบริการวิชาการ
ปี การบริการวิชาการ ระดับนานาชาติ