การบริการวิชาการ

การบริการวิชาการ : คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ : มหาวิทยาลัยพะเยา

กรรมการ

กรรมการ

ดร.
รัติยา
ฟิชเชอร์

อาจารย์
สถานะ : ปฏิบัติงาน


ความเชี่ยวชาญ/ความสนใจ :
Social policy, Social welfare, Welfare state, Ageing policy


โทร : 054 466 666 ext. 1311
อีเมล : rattiya.lu@up.ac.th
ห้องทำงาน : B201
เว็บไซต์บุคคล เว็บไซต์บุคคล
Google Scholar Google Scholar

การบริการวิชาการ
ปี การบริการวิชาการ ระดับนานาชาติ
2564 โครงการ Green SPSS ส่งเสริมการดำเนินงาน สำนักงานสีเขียว Green Office -
2564 วันวิชาการพิราบขาว -
2564 การประชุมคณะทำงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานระดับหน่วยงาน -
2564 จัดอบรมหลักสูตร “การจัดการท้องถิ่นด้านนวัตกรรมและผู้ประกอบการทางสังคม” -
2564 โครงการ นวัตสมรรถนะสำหรับองค์การท้องถิ่นแห่งนวัตกรรม (INNOVATIVE COMPETENCE APPROACH FOR LOCAL PUBLIC INNOVATION) -
2564 โครงการต้นแบบการเสริมสร้างศักยภาพผู้ประกอบการทางสังคมโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น -
2564 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2564 -
2563 โครงการ “พัฒนาศักยภาพบุคลากรคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์” กิจกรรมที่ 3 (จัดทำแผนการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุน) -
2563 โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร -
2563 โครงการพัฒนาและจัดทำแผนคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ -
2562 คณะกรรมการดำเนินงานโครงการสัมมนาวิชาการคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ -
2562 คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษและผู้ทรงคุณวุฒิ ประจำปีงบประมาณ 2562 -
2562 คณะกรรมการสื่อสารองค์กร คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ -
2562 คณะกรรมการดำเนินงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560 -
2562 คณะกรรมการดำเนินการสอบกลางภาคและปลายภาค ปีการศึกษา 2/2562 (AEC) และปีการศึกษา 1/2562 -
2562 คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานรอบ 3 เดือน น.ส.ดวงแข ภาระจำ -
2562 คณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ -
2562 คณะกรรมการบริหารวิชาการ คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปี 2561 -
2562 คณะกรรมการติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2562 -
2561 คณะกรรมการบริหารวิชาการ คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปี 2560 -