การบริการวิชาการ

การบริการวิชาการ : คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ : มหาวิทยาลัยพะเยา

อาจารย์ประจำหลักสูตร หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม

อาจารย์ประจำหลักสูตร หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม

นางสาว
ณัฏฐิมา
มากชู

อาจารย์
สถานะ : ปฏิบัติงาน


ความเชี่ยวชาญ/ความสนใจ :


โทร : 054 466 666 ext. -
อีเมล : nattima.ma@up.ac.th
ห้องทำงาน : B303
เว็บไซต์บุคคล เว็บไซต์บุคคล

การบริการวิชาการ
ปี การบริการวิชาการ ระดับนานาชาติ
2560 การบริการวิชาการ กิจกรรมที่ 2 โครงการรูปแบบของกระบวนการคิดวิเคราะห์เชิงนโยบายอย่างสมเหตุสมผลเพื่อตัดสินใจเลือกโครงการพัฒนาที่เหมาะสม ศึกษาเฉพาะกรณีนิสิตสาขาพัฒนาสังคม ชั้นปีที่ 3 มหาวิทยาลัยพะเยา -
2560 โครงการการศึกษาเชิงปฏิบัติงานนอกพื้นที่่ รหัสโครงการ รส 6101018 -