การบริการวิชาการ

การบริการวิชาการ : คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ : มหาวิทยาลัยพะเยา

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตและศิลปวัฒนธรรม

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตและศิลปวัฒนธรรม

นาย
ถิรายุส์
บำบัด

อาจารย์
สถานะ : ปฏิบัติงาน


ความเชี่ยวชาญ/ความสนใจ :


โทร : 054 466 666 ext. 1324
อีเมล : tirayoot.bu@up.ac.th
ห้องทำงาน : B202
เว็บไซต์บุคคล เว็บไซต์บุคคล
Google Scholar Google Scholar

การบริการวิชาการ
ปี การบริการวิชาการ ระดับนานาชาติ
2564 วิทยากรบรรยายหัวข้อ “การเรียนรัฐศาสตร์ในยุคปัจจุบัน” แก่นักศึกษาสาขาวิชาการเมืองและการปกครอง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง -
2564 วิทยากและผู้ดำเนินรายการรร่วมเสวนา การเสวนาเหลียวหน้า แลหลังเมืองแพร่ -
2564 วิทยากรบรรยายพิเศษโครงการเสริมสร้างวินัยในตนเองของนักศึกษาพยาบาล ครั้งที่ 1 เพื่อเสริมสร้างการมีวินัยในตนเองและเพื่อให้นักศึกษามีการปรับพฤติกรรมของตนเองในการอยู่ร่วมกัน -
2564 วิทยากรบรรยายพิเศษโครงการเสริมสร้างวินัยในตนเองของนักศึกษาพยาบาล เพื่อเสริมสร้างการมีวินัยในตนเองและให้นักศึกษามีการปรับพฤติกรรมของตนเองในการอยู่ร่วมกัน -
2564 วิทยากรและผู้ดำเนินรายการเวที Debate ประชันวิสัยทัศน์ ผู้สมัคร นายก อบจ.แพร่ -
2564 วิทยากรบรรยายโครงการการอบรมเผยแพร่ความรู้เรื่องการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและศิลปกรรม เครือข่ายบุคลากรในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมจังหวัดแพร่ "ผ่อเฮือนเก่า เช่าขาน ตำนานเมืองแพร่" -