การบริการวิชาการ

การบริการวิชาการ : คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ : มหาวิทยาลัยพะเยา

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

นาย
ธนรินทร์
คงเถื่อน

นักวิชาการคอมพิวเตอร์
สถานะ : ปฏิบัติงาน


ความเชี่ยวชาญ/ความสนใจ :
Java Web Application ,JSP ,Oracle ,PLSQL ,Spring Framework ,ERP ,PHP ,Laravel - The PHP Framework ,SQL ,JasperReports ,Tableau, Adobe PS,Other.


โทร : 054 466 666 ext. 1301
อีเมล : tanarin.kh@up.ac.th
ห้องทำงาน : B201
เว็บไซต์บุคคล เว็บไซต์บุคคล
Google Scholar Google Scholar

การบริการวิชาการ
ปี การบริการวิชาการ ระดับนานาชาติ