ผลงานวิจัย

ผลงานวิจัย : คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ : มหาวิทยาลัยพะเยา

ผู้ช่วยคณบดี

ผู้ช่วยคณบดี

ดร.
ณวิญ
เสริฐผล

อาจารย์
สถานะ : ปฏิบัติงาน


ความเชี่ยวชาญ/ความสนใจ :
-


โทร : 054 466 666 ext. -
อีเมล : nawin.se@up.ac.th
ห้องทำงาน : B303
เว็บไซต์บุคคล เว็บไซต์บุคคล
Google Scholar Google Scholar

ผลงานวิจัย
ปี ผลงานวิจัย การมีส่วนร่วม รายละเอียด
2563 ภูมิปัญญาที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของชุมชนในจังหวัดพะเยา หัวหน้า
2562 กระบวนการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนของชุมชนในจังหวัดพะเยา หัวหน้า