ผลงานวิจัย

ผลงานวิจัย : คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ : มหาวิทยาลัยพะเยา

ผู้ทรงคุณวุฒิ หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต

ผู้ทรงคุณวุฒิ หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต

รองศาสตราจารย์ ดร.
ไชยันต์
รัชชกูล

รองศาสตราจารย์
สถานะ : ปฏิบัติงาน


ความเชี่ยวชาญ/ความสนใจ :


โทร : 054 466 666 ext. -
อีเมล : chaiyan.ra@up.ac.th
ห้องทำงาน : B203
เว็บไซต์บุคคล เว็บไซต์บุคคล

ผลงานวิจัย
ปี ผลงานวิจัย การมีส่วนร่วม รายละเอียด