ผลงานวิจัย

ผลงานวิจัย : คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ : มหาวิทยาลัยพะเยา

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตและศิลปวัฒนธรรม

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตและศิลปวัฒนธรรม

นาย
ถิรายุส์
บำบัด

อาจารย์
สถานะ : ปฏิบัติงาน


ความเชี่ยวชาญ/ความสนใจ :


โทร : 054 466 666 ext. 1324
อีเมล : tirayoot.bu@up.ac.th
ห้องทำงาน : B202
เว็บไซต์บุคคล เว็บไซต์บุคคล
Google Scholar Google Scholar

ผลงานวิจัย
ปี ผลงานวิจัย การมีส่วนร่วม รายละเอียด
2561 ประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมและการสร้างรัฐบาลเพื่อหารความโปร่งใสในการบริหารราชการ ผู้ร่วม
2561 รูปแบบการบริหารเชิงกลยุทธ์เพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในนักศึกษามหาวิทยาลัย ผู้ร่วม
2560 Towards a Greater Understanding and Better Conservation of Natural and Cultural Endowments in Northeastern Thailand Southeast Asian Studies Regional Exchange Program (SEASREP) Publicication Project on Nature and Nation. Luang Prabang, Laos หัวหน้า
2560 การบริหารจัดการที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น:บทเรียนจากการจัดบริการสาธารณะของท้องถิ่นในภาคเหนือตอนบน รัฐสภาสาร รัฐสภาสาร ปีที่ 65 ฉบับที่1 เดือนมกราคม 2560 86-105 ไทย 25 ผู้ร่วม