ผลงานวิจัย : คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ : มหาวิทยาลัยพะเยา

ความคิดเห็นของประชาชนจังหวัดพะเยาที่มีต่อเหตุการณ์การรัฐประหาร พ.ศ. 2557

ความคิดเห็นของประชาชนจังหวัดพะเยาที่มีต่อเหตุการณ์การรัฐประหาร พ.ศ. 2557