ผลงานวิจัย : คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ : มหาวิทยาลัยพะเยา

การจัดการปกครองแบบประสานความร่วมมือ: แนวคิด วรรณกรรมคัดสรร และคำสำคัญ

บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่ออภิปรายวรรณกรรมคัดสรรและคาสาคัญของแนวคิดการจัดการปกครองแบบประสานความร่วมมือ ซึ่งเป็นแนวคิดด้านการบริหารกิจการสาธารณะที่ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องในช่วงไม่กี่ทศวรรษที่ผ่านมา โดยบทความนี้นาเสนอมุมมองพื้นฐานของแนวคิดที่ว่า ความร่วมมือระหว่างองค์การเป็นสิ่งจาเป็นที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ภายใต้สถานการณ์ปัจจุบันของการบริการสาธารณะที่แวดล้อมไปด้วยปัญหาที่สลับซับซ้อน ดังนั้น การบริหารกิจการสาธารณะจึงจาเป็นต้องจัดการการประสานความร่วมมือที่ดารงอยู่ เพื่อให้การบริการสาธารณะตอบโจทย์ความความต้องการและการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น นอกจากนี้ บทความได้นาเสนอนิยามของคาสาคัญอันได้แก่ การประสานความร่วมมือ การจัดการการประสานความร่วมมือสาธารณะ การจัดการปกครองแบบประสานความร่วมมือ ประโยชน์จากการประสานความร่วมมือ และผู้จัดการการประสานความร่วมมือ และในช่วงท้ายของบทความได้อธิบายถึงลักษณะ ประเภท องค์ประกอบ กระบวนการ และกิจกรรมการประสานความร่วมมือ ซึ่งเป็นพื้นฐานสาคัญของการทาความเข้าใจแนวคิดการจัดการปกครองแบบประสานความร่วมมือได้