ข่าวกิจกรรม/โครงการ

คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์จัดโครงการประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 9

แชร์/แบ่งปัน

7
Years
School of Political and Social Science
University of Phayao

            วันอาทิตย์ที่ 30 เมษายน 2566 คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับนิสิตชั้นปีที่ 2 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานโยบายสาธารณะ ในการเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 9 ณ ห้อง CE 06203-06204  อาคารเรียนรวมหลังใหม่ มหาวิทยาลัยพะเยา        

            รองศาสตราจารย์ ดร.วีระ เลิศสมพร ประธานหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานโยบายสาธารณะจัดโครงการประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 9  และได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.มนตรา พงษ์นิล คณบดีคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นประธานในการเปิดโครงการ และกล่าวคำขอบคุณคณะกรรมการผู้ดำเนินโครงการนี้ รวมถึงท่านผู้ทรงคุณวุฒิภายในและภายนอก (รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐ์ดนัย ประเทืองบริบูรณ์  อาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง และผู้ช่วยศาสตราจารย์ทศพล พงษ์ต๊ะ อาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย) ที่สละเวลามาวิพากษ์ผลงานการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองของนิสิตหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานโยบายสาธารณะ จำนวน 12 ผลงาน              

            หลังจากผ่านกระบวนการนำเสนอบทความวิจัยเรียบร้อยแล้ว นิสิตนำความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิภายในและภายนอกเรียนปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อปรับปรุงให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น เพื่อดำเนินกระบวนการในลำดับต่อไปก่อนสำเร็จการศึกษาตามข้อกำหนดในระเบียบของทางมหาวิทยาลัย

ภาพ: รองศาสตราจารย์ ดร.วีระ เลิศสมพร ข้อมูล/ข่าว: รองศาสตราจารย์ ดร.วีระ เลิศสมพร
เพิ่มข่าวโดย: รองศาสตราจารย์ ดร.วีระ เลิศสมพร วันที่/เวลา : 2023-05-02 11:30:31

รูปภาพ/แกลลอรี่