ข่าวกิจกรรม/โครงการ

คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์เข้าร่วมโครงการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

แชร์/แบ่งปัน

7
Years
School of Political and Social Science
University of Phayao

คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์เข้าร่วมโครงการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

             เมื่อวันจันทร์ ที่ 13 มีนาคม 2566 เวลา 08.30 – 12.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.มนตรา พงษ์นิล คณบดีคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ เข้าร่วมโครงการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภกร พงศบางโพธิ์ รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นประธานในโครงการฯ ภายใต้หัวข้อ “แนวทางการดำเนินการตามนโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)” ของมหาวิทยาลัยพะเยา และการส่งเสริมด้านคุณธรรมจริยธรรมของบุคลากร มหาวิทยาลัยพะเยา ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ระบบ Microsoft Teams ณ ห้องประชุมบวรรัตนประสิทธิ์ ชั้น 2 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา          

            โครงการฯ ได้มีการบรรยายเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินการตามนโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิด จากวิทยากร 2 ท่าน ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุดม งามเมืองสกุล คณบดีคณะนิติศาสตร์ และอาจารย์อาทิตย์ ศรีชัย รองคณบดีฝ่ายบริหารคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา          

            โดยในช่วงท้ายของการดำเนินโครงการฯ มีการร่วมกันอภิปรายแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและตอบข้อซักถามของผู้เข้าร่วมกิจกรรม นำโดยรองศาสตราจารย์ ดร.ฐิติรัตน์ เชี่ยวสุวรรณ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน และนางสาวฐิติพร มณีกันสุข รักษาการแทนผู้อำนวยการกองแผนงาน มหาวิทยาลัยพะเยา

ภาพ: เพ็ญพิทักษ์ รัตนหิรัญ ข้อมูล/ข่าว: เพ็ญพิทักษ์ รัตนหิรัญ
เพิ่มข่าวโดย: เพ็ญพิทักษ์ รัตนหิรัญ วันที่/เวลา : 2023-03-14 18:00:56

รูปภาพ/แกลลอรี่