ข่าวกิจกรรม/โครงการ

ส่งมอบงานเพื่อการพัฒนาต่อ : ส่งมอบงานคณบดีท่านใหม่ คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา (รศ.ดร.มนตรา พงษ์นิล)

แชร์/แบ่งปัน

7
Years
School of Political and Social Science
University of Phayao

คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ดำเนินงานส่งมอบงานในหน้าที่ของผู้บริหาร ตำแหน่ง คณบดีคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ระหว่าง รศ.พรรณยุพา นพรัก (วาระเดิม) รศ.ดร.มนตรา พงษ์นิล (วาระใหม่) ในวันศุกร์ที่ 30 กันยายน 2565 ณ ห้องประชุม คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ การส่งมอบงานนี้จัดขึ้นเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา และเพื่อให้เกิดความเชื่อมโยงประสานต่อเนื่องของการทำงานระหว่างกัน อันจะส่งผลดีต่อการบริหารส่วนงานของมหาวิทยาลัยต่อไป

ภาพ: ธนรินทร์ คงเถื่อน ข้อมูล/ข่าว: ธนรินทร์ คงเถื่อน
เพิ่มข่าวโดย: ธนรินทร์ คงเถื่อน วันที่/เวลา : 2022-09-30 15:06:26

รูปภาพ/แกลลอรี่