ข่าวกิจกรรม/โครงการ

คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้ดำเนินโครงการทุนทางประวัติศาสตร์ : สู่เส้นทางการท่องเที่ยวเมืองพะเยา

แชร์/แบ่งปัน

7
Years
School of Political and Social Science
University of Phayao

คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้ดำเนินโครงการทุนทางประวัติศาสตร์ : สู่เส้นทางการท่องเที่ยวเมืองพะเยา ณ หน้าสำนักงานคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ระหว่างวันที่ 20-21 กันยายน 2565ที่ผ่านมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีที่เปิดโอกาสให้นิสิตมีทักษะในการถ่ายทอดความรู้และถ่ายทอดผลการเรียนรู้แก่นิสิตและสาธารณะได้ สร้างความเข้าใจการทำนุบำรุงสิลปวัฒนธรรมในท้องถิ่น ได้มีโอกาสเผยแพร่องค์ความรู้และประสบการณ์กิจกรรมการพัฒนาอัตลักษณ์นิสิตนักศึกษา กิจกรรมด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และได้รับฟังแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ เพื่อก่อให้เกิดนวัตกรรมและเกิดองค์ความรู้ แนวความคิดใหม่ในการพัฒนาและคิดค้นกิจกรรมการพัฒนาอัตลักษณ์นิสิตนักศึกษาสำหรับนำไปประยุกต์ใช้ภายใต้ปณิธาน วิสัยทัศน์ และพันธกิจของสถาบันอุดมศึกษาอย่างยั่งยืนและเพิ่มขีดความสามารถสู่ความเป็นสากลได้ โดยได้รับเกียรติจากโดย ดร.วุฒิชัย ไชยรินคำ รองอธิการบดีฝ่ายคุณภาพนิสิต มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ ทั้งนี้ โดยมีคณบดี ผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา อาจารย์ เจ้าหน้าที่ นิสิต เข้าร่วม 200 คน ในโครงดังกล่าว มีกิจกรรม ขับขานบทเพลง “รัฐศาสตร์บรรเลง บทเพลงในสวน” เสวนารำลึก 21 ปี จรัล มโนเพ็ชร การจัดนิทรรศหการ พะเยา :ประวัติศาสตร์และเส้นทางการท่องเที่ยว และกิจกรรม ชิล ชม ชิม ช๊อป แซะ แชร์

ภาพ: สโมสรนิสิตคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ ข้อมูล/ข่าว: หน่วยกิจการนิสิต คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์
เพิ่มข่าวโดย: หน่วยกิจการนิสิต คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ วันที่/เวลา : 2022-09-27 09:18:16

รูปภาพ/แกลลอรี่