ข่าวกิจกรรม/โครงการ

คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ดำเนินโครงการถอดบทเรียนการบริการชุมชนของคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ และเป็นเจ้าภาพสภากาแฟสัญจร แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์สร้างปัญญา นำสังคมสู่นวัตกรรม

แชร์/แบ่งปัน

7
Years
School of Political and Social Science
University of Phayao

คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ดำเนินโครงการถอดบทเรียนการบริการชุมชนของคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อถอดบทเรียนการบริการวิชาการระหว่างชุมชนและคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ และเพื่อสร้างโอกาสให้กับชุมชนในการเรียนรู้ด้านการตลาด การเพิ่มทักษะการพัฒนารูปแบบสินค้าและการบริหารจัดการสินค้าให้ตรงกับความต้องการของตลาดและผู้บริโภค รวมถึงเพื่อสร้างเครือข่ายการบริการวิชาการแก่สังคม

และเป็นเจ้าภาพสภากาแฟสัญจร แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์สร้างปัญญา นำสังคมสู่นวัตกรรม ในวันอังคารที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เดินทางเข้าเยี่ยมคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ในโอกาสทางคณะเป็นเจ้าภาพจัดสภากาแฟสัญจร ครั้งที่ ๑๓ เพื่อรับฟังนโยบายการดำเนินงานของคณะ โดยมีคณบดีและบุคลากรให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์


คณบดีคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ รองศาสตราจารย์พรรณยุพา นพรัก ได้นำเสนอผลการดำเนินงานของคณะในรอบปีงบประมาณที่ผ่านมาทั้งของบุคลากรและนิสิต ซึ่งได้มุ่งเน้นกิจกรรมและโครงการที่สอดคล้องตามวิสัยทัศน์ของคณะ คือ มุ่งพัฒนาคุณภาพบัณฑิต สู่ความทันสมัยในศาสตร์ทางสังคม เพื่อร่วมเป็นพลังในการสร้างสรรค์ชุมชนด้วยจิตสาธารณะ ได้ทำการเตรียมคนและเสริมสร้างศักยภาพคนด้วยการสร้างเครือข่ายความร่วมมือหลายด้าน เช่น เครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการด้านการบริหารการพัฒนาสังคมและด้านการวิจัย ๑๔ สถาบัน เครือข่ายวิจัยด้านรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ เครือข่ายความร่วมมือวิชาการ – วิจัยสายมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีผลงานวิจัยและกลุ่มวิจัย ได้รับการสนับสนุนทุนจากหลายภาคส่วนกว่า ๑๕๑ โครงการ
การดำเนินงานที่่ผ่านมาของคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้ดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ ๕ ด้าน จึงมีผลงานที่ล้ำค่า สามารถเป็นต้นแบบให้กับชุมชน เพื่อร่วมกันสร้าง ส่งเสริมและพัฒนาชุมชนสังคม และประเทศ ได้อย่างยั่งยืน เพราะชุมชนเป็นส่วนหนึ่งของเรา และเราเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน เราเปลี่ยนชุมชน “เป็นห้องเรียน” เราสร้างห้องเรียนเพื่อ “ชุมชน”


กิจกรรมสภากาแฟสัญจร ของมหาวิทยาลัยพะเยา เป็นกิจกรรมยามเช้าใช้เป็นโอกาสให้ผู้บริหารของมหาวิทยาลัยได้พบปะผู้บริหารและบุคลากรคณะ เพื่อนำเสนอผลการดำเนินงานตามพันธกิจ พร้อมร่วมแลกเปลี่ยน รับฟังข้อเสนอแนะ และแนวทางในการดำเนินงาน เพื่อนำไปสู่การขับเคลื่อนและบริหารงานภายในคณะต่อไป


ภาพ: พิศุทธิ์ จิโรจน์กุล งานประชาสัมพันธ์ ,ธนรินทร์ คงเถื่อน ข้อมูล/ข่าว: ธิดาดือน อุตยานะ งานประชาสัมพันธ์ ,ธนรินทร์ คงเถื่อน
เพิ่มข่าวโดย: ธิดาดือน อุตยานะ งานประชาสัมพันธ์ ,ธนรินทร์ คงเถื่อน วันที่/เวลา : 2021-12-24 11:08:02

รูปภาพ/แกลลอรี่