ข่าวกิจกรรม/โครงการ

ประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายวิจัยด้านรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ครั้งที่ 5 “รัฐกับความท้าทายหลังความปกติใหม่”

แชร์/แบ่งปัน

7
Years
School of Political and Social Science
University of Phayao

คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกับภาคีเครือข่ายการศึกษา วิจัยและความสัมพันธ์ทางวิชาการ ด้านรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ 4 สถาบัน ได้กำหนดจัดการประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายวิจัยด้านรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ครั้งที่ 5 ภายใต้หัวข้อ “รัฐกับความท้าทายหลังความปกติใหม่” ระหว่างวันที่ 8 -10 เมษายน 2564 ณ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นพื้นที่ในการนำเสนอผลงานวิชาการของคณาจารย์ นักวิชาการอิสระ นิสิต นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและระดับปริญญาตรี และบุคคลทั่วไป เพื่อเป็นเวทีเผยแพร่ผลงานวิชาการ โดยนำองค์ความรู้และประโยชน์ทางวิชาการดังกล่าวไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมให้มากยิ่งขึ้น ซี่งในงานวิชาการครั้งนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.ประยงค์ จันทร์แดง ได้รับรางวัลบทความวิชาการ ระดับดีมาก นับเป็นเกียรติและความภาคภูมิใจสำหรับคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา อย่างยิ่ง

ภาพ: พรโอบอุ้ม วงศ์วิลาศ ข้อมูล/ข่าว: พรโอบอุ้ม วงศ์วิลาศ
เพิ่มข่าวโดย: พรโอบอุ้ม วงศ์วิลาศ วันที่/เวลา : 2021-04-27 15:54:17

รูปภาพ/แกลลอรี่