ข่าวกิจกรรม/โครงการ

คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ดำเนินโครงการยุวชนอาสา ภายใต้ “โครงการพัฒนานวัตกรรมกับการแก้ไขปัญหาสวัสดิการชุมชนและการจัดการการเงิน”

แชร์/แบ่งปัน

7
Years
School of Political and Social Science
University of Phayao

คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกับ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จัดทำโครงการยุวชนอาสา ภายใต้ “โครงการพัฒนานวัตกรรมกับการแก้ไขปัญหาสวัสดิการชุมชนและการจัดการการเงิน” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาความยากจนและความเหลื่อมล้ำแบบเบ็ดเสร็จด้วยการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่จังหวัดพะเยา โดยอาศัยองค์ความรู้ที่หลากหลายของมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อบ่มเพาะและเสริมสร้างศักยภาพนิสิตให้สามารถบูรณาการประยุกต์ใช้ความรู้ได้ในสถานการณ์จริงจนนำไปสู่นวัตกรรมในรูปแบบต่าง ๆ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรทิพย์ ชัยฉกรรจ์ หัวหน้าโครงการ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดารารัตน์ คำเป็ง, ดร.สุธินี ชุติมากุลทวี, อาจารย์ณัฏฐิมา มากชู คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิติ เอี่ยมชื่น, อาจารย์ณัฐพล หาญสมุทร คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ภาพ: พรโอบอุ้ม วงศ์วิลาศ ข้อมูล/ข่าว: พรโอบอุ้ม วงศ์วิลาศ
เพิ่มข่าวโดย: พรโอบอุ้ม วงศ์วิลาศ วันที่/เวลา : 2021-03-31 16:08:57

รูปภาพ/แกลลอรี่