ข่าวกิจกรรม/โครงการ

คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมโครงการประชุมคณะทำงาน ด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานระดับหน่วยงาน ครั้งที่ 1

แชร์/แบ่งปัน

7
Years
School of Political and Social Science
University of Phayao

คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานระดับหน่วยงาน ครั้งที่ 1 ในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องประชุม UB002 อาคาร 99 ปี พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา ซึ่งจัดขึ้นโดย กองแผนงาน มหาวิทยาลัยพะเยา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2564 รวมถึงเพื่อแนะนำการใช้งานระบบ ITA หรือ Integrity and Transparency Assessment  สร้างความตระหนักรู้และให้ความสำคัญในการปฏิบัติหน้าที่อย่างถูกต้องและเที่ยงตรง โดยระบบ ITA คลอบคลุมการประเมินหน่วยงานภาครัฐทั้งหมดในประเทศไทย ใช้แนวทางและเครื่องมือการประเมินตามที่สำนักป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

ภาพ: มหาวิทยาลัยพะเยา ข้อมูล/ข่าว: ธนรินทร์ คงเถื่อน
เพิ่มข่าวโดย: ธนรินทร์ คงเถื่อน วันที่/เวลา : 2021-03-08 10:02:04

รูปภาพ/แกลลอรี่