ข่าวกิจกรรม/โครงการ

ขอแสดงความยินดีกับ นายทนงศักดิ์ นิราศ และนายพงศธร ทรงทอง นิสิตและบัณฑิตคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์

แชร์/แบ่งปัน

7
Years
School of Political and Social Science
University of Phayao

คณะรัฐศาตร์และสังคมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ นายทนงศักดิ์ นิราศ นิสิตหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (นโยบายสาธารณะ, บัณฑิตหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต) และ นายพงศธร ทรงทอง (บัณฑิตหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต) โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษา คือ ผศ.ดร.ฉัตรทิพย์ ชัยฉกรรจ์ อาจารย์ประจำหลักสูตรประศาสนศาสตรบัณฑิต รองคณบดีฝ่ายแผนและนวัตกรรม ได้รับการสนับสนุนการดำเนิน โมเดลทางธุรกิจ (Startup) แอปพลิเคชั่น Wayplus+ จากกองทุนยุวสตาร์ทอัพ "การพัฒนาแนวคิดเพื่อสร้างรูปแบบธุรกิจนวัตกรรม"
นอกจากนี้การดำเนินงานแอปพลิเคชั่น Wayplus+ ยังได้นับการสนับสนุนการดำเนินงานจากหน่วยงานต่าง ๆ อาทิเช่น จากสถาบัน Young Entrepreneur Assembly Hub “Zero to one 2020”, สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยพะเยา โครงการ “Business Brotherhood 2020” และจากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ในโครงการ “Startup Thailand League 2020”
โดยแอปพลิเคชั่น Wayplus+ คือ บริการซ่อมบำรุงรถจักรยานยนต์นอกสถานที่ บริการซ่อมบำรุงรถจักรยานยนต์วิถีใหม่ อยู่ที่ไหนก็ซ่อมได้ เพียงบอกปัญหาและความต้องการมาที่แอปพลิเคชั่น Wayplus+ หรือแพลทฟอร์มอื่น ๆ ที่ลูกค้าเข้าถึงได้ เพื่อรับบริการซ่อมบำรุงจากช่างที่มีทักษะและความชำนาญในแต่ละด้านที่ผ่านการคัดกรองและพัฒนาทักษะมาเป็นอย่างดี ในราคาและคุณภาพที่ยุติธรรม

ภาพ: - ข้อมูล/ข่าว: ผศ.ดารารัตน์ คำเป็ง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาองค์กร นายทนงค์ศักดิ์ นิราศ , นายพงศธร ทรงทอง
เพิ่มข่าวโดย: ผศ.ดารารัตน์ คำเป็ง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาองค์กร นายทนงค์ศักดิ์ นิราศ , นายพงศธร ทรงทอง วันที่/เวลา : 2020-12-23 16:55:02

รูปภาพ/แกลลอรี่